153-0322/04 – Rozhodování ve veřejném sektoru (RVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: • vymezit pojmy z oblasti rozhodování a řízení ve veřejném sektoru, • hodnotit faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru v současných smíšených ekonomikách, • zařadit konkrétní veřejnou službu do stanovených bloků veřejných potřeb, • posoudit efektivnost vybrané veřejné služby exaktními metodami. Budete schopni: • zjistit, která z navržených variant veřejných projektů je optimální, • rozhodnout o realizaci na základě tohoto zjištění, • ocenit podmínky v České republice pro realizaci veřejných zakázek a koncesních smluv, včetně spolupráce veřejného a soukromého sektoru, • aplikovat teoretické přístupy v oblasti dotací a veřejných podpor na rozpočty územních samospráv, • rozhodnout se pro efektivní způsob regulace pozitivních i negativních extrernalit. Získáte: • přehled v oblasti rozhodování a řízení ve veřejném sektoru, zejména v jejich odlišnostech od sektoru soukromého, • znalosti o výběru nejlepší varianty pro realizaci veřejného výdajového programu či projektu, zejména pomocí nákladově výstupových metod (CMA, CBA, CEA, CUA), • schopnosti formovat konkrétní oblastí a metody rozhodování, při analýze efektivnosti veřejného sektoru včetně nutného kompromisu mezi efektivností a spravedlností, který je při rozhodování ve veřejném sektoru obvyklý.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a praktické poznatky z ekonomiky veřejného sektoru a veřejných služeb v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, se zvláštním zaměřením na rozhodování o alokaci, resp. redistribuci veřejných výdajů. Důraz je kladen na ekonomické aspekty transformace veřejného sektoru v ČR, kde kromě hlediska financování a vlastnictví jsou sledovány aplikace vybraných teorií, které umožňují exaktněji určit racionální a efektivní rozhodování.

Povinná literatura:

Halásek, D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TUO, 2004 Halásek, D. Rutteová, L. Rozhodování ve veřejném sektoru (texty pro distanční formy studia). Ostrava: VŠB-TU, 2006. Ochrana, F. Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2007. Ochrana, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru. Praha: 2002. Ochrana, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001.

Doporučená literatura:

Stiglitz, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. Strecková, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: MU, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V semestru studenti aktivně vystupují k předem určeným tématům.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata rozhodování a řízení ve veřejném sektoru. 2. Pojetí veřejného sektoru, příčiny jeho existence, veřejná politika, standardizace veřejných služeb. 3. Aplikace teorie veřejných výdajů jako nástroje rozhodování, metody input- output. 4. Velikost veřejného sektoru, spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP). 5. Aplikace teorie potřeb při rozhodování ve veřejném sektoru. 6. Aplikace teorie veřejné volby, role veřejné správy ve veřejném sektoru. 7. Aplikace teorie rozhodování ve veřejném sektoru (rovnost, spravedlnost, efektivnost). 8. Aplikace teorie rozhodování ve veřejném sektoru (společenské optimum, společ. přínos). 9. Rozhodování za rizika a nejistoty (stochastické metody). 10. Makroekonomické aspekty veřejného sektoru, toky příjmů, výdajů a produktů. 11. Aplikace teorie externalit ve veřejném sektoru. 12. Aplikace teorie dotací. 13. Aktuální otázky současného veřejného sektoru v ČR. Semináře a procvičování témat: - Analýza sledování výsledků aktivit ve veřejném sektoru na základě tří ukazatelů. Příklady z věstníku NKÚ. - Metody využitelné pro podporu nových koncepcí (Ochrana, 2002, kap. 6) a pro skupinové generování nových ideí. - Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), ukázka konkrétního uplatnění. - Rozhodovací postupy při uplatnění input-output metod ve veřejném sektoru.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní