153-0323/01 – Ekonomika sociálního zabezpečení (ESZ)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• analyzovat cíle, funkce, ekonomické a sociální efekty sociálního zabezpečení, včetně přístupů k měření efektivnosti • porovnat přístupy ke konstrukci programů sociálního zabezpečení ve vyspělých zemích a identifikovat příčiny rozdílů • zhodnotit přístupy ke konstrukci programů a diskutovat výhody a nevýhody zvolených nástrojů financování • analyzovat systém sociálního zabezpečení v ČR • doporučovat opatření ke změně správy a financování sociálního zabezpečení v ČR

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován na teorii a praxi sociálního zabezpečení v České republice a v zemích EU, OECD. Pozornost je zaměřena zejména na ekonomické cíle sociálního zabezpečení a jeho makro a mikroekonomické efekty a kritéria efektivnosti. Studenti získají znalosti o ekonomických a sociálních souvislostech vzniku a vývoje sociálního zabezpečení; těžiště však spočívá v objasnění současných modelů sociálního zabezpečení - z pohledu konstrukce programů, jejich správy, užití možných technik financování, metod financování, plánů financování, přístupů ke konstrukci dávek a k podmínkám jejich poskytování, v závislosti na přijaté koncepci. Ekonomika sociálního zabezpečení je konkretizována v rámci programů zabezpečení ve stáří, invaliditě, úmrtí,ztrátě živitele, zabezpečení v nemoci, mateřství, nezaměstnanosti, rodin s dětmi a zabezpečení ve stavu hmotné a sociální nouze. Vějíř praktik uplatňovaný ve vyspělých zemích světa je průběžně doplňován poznatky o realizované praxi sociálního zabezpečení v České republice a to i v kontextu souvislostí ovlivňujících další vývoj v této oblasti.

Povinná literatura:

FACHINELLI, H. Ekonomika sociálního zabezpečení. VŠB-TU Ostrava, akt. a dopl.verze 2012. LMS. TROSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpecení. 5. přeprac. a akt. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 379 s. ISBN978-80-7400-322-6. Průběžná aktualizace a doplnění problematiky je součástí přednášek v daném ak.roce.

Doporučená literatura:

HALÍŘOVÁ, Gabriela; Petra MELOTÍKOVÁ. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. Praha: Leges, 2010. 176 s. ISBN 978-80-8712-28-8. CHVÁTALOVÁ, Iva a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2012. 300s. ISBN 978-80-7380-374-2. KRÁLOVÁ Jarmila, Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči. 4. akt. vyd.Olomouc: Anag, 2012. 464 s. ISBN 978-80-7263-748-5. PENNINGS, Frans. European Social Security Law. The Hague: Kluwer Law International, 2011. pp. 328. ISBN 978-90-4113-867-5. TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, s.r.o., 2010. s. 440. ISBN 978-80-7367-680-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

stanovená účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojmové vymezení , funkce a cíle sociálního zabezpečení (spravedlnost a efektivnost v sociálním zabezpečení, ekonomické a sociální funkce sociálního zabezpečení a nástroje jejich realizace; cíle sociálního zabezpečení). 2. Efektivnost v sociálním zabezpečení (makroekonomické a mikroekonomické efekty, kritéria a indikátory měření efektivnosti, projevy a příčiny neefektivity). 3. Nástroje financování sociálního zabezpečení (přístupy ke konstrukci příspěvků-pojistného na sociální zabezpečení, klasifikace a typy konstrukce dávek; způsoby a kritéria valorizace) 4.Techniky financování sociálního zabezpečení (ekonomická podstata - znaky; zhodnocení a uplatnění v programech sociálního zabezpečení). 5. Metody financování sociálního zabezpečení (ekonomická podstata - znaky; zhodnocení a uplatnění v programech sociálního zabezpečení). 6. Plány financování v sociálním a soukromém pojištění. (typy plánu, zásady konstrukce; zhodnocení a uplatnění v programech sociálního zabezpečení). 7. Hospodaření a správa sociálního zabezpečení (typy fondů, funkční a územní decentralizace správy, role státu a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení). 8. Programy zabezpečení ve stáří (rizika, koncepce, zhodnocení aplikace jednotlivých technik financování a užitých metod financování při konstrukci programu na příkladech vybraných zemí, způsoby konstrukce dávek v závislosti na koncepci, způsoby a kritéria dynamizace). 9. Důchodový systém v ČR (techniky a metody financování, konstrukce dávek). 10. Programy zabezpečení v nemoci (rizika, zhodnocení aplikace jednotlivých technik financování a užitých finančních metod při konstrukci systému na příkladech vybraných zemí, způsoby konstrukce dávek v závislosti na koncepci, způsoby a kritéria dynamizace). 11. Zabezpečení v nemoci v ČR (struktura a charakteristika programů, techniky a metody financování jednotlivých programů, konstrukce dávek, financování služeb) 12. Koncepce sociálních výdajů pro rodiny s dětmi a konstrukce programů (rizika, vliv koncepce na strukturu programu, techniky a metody financování, konstrukce dávek - vyspělé země, ČR). 13. Program zabezpečení v nezaměstnanosti (vliv koncepce na strukturu programu, techniky a metody financování, způsoby konstrukce dávek - vyspělé země,ČR). 14. Programy zabezpečení ve stavu hmotné a sociální nouze (vliv koncepce na strukturu programu, techniky a metody financování, způsoby konstrukce dávek, financování služeb - vyspělé země, ČR).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 32  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 8  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku