153-0326/01 – Housing and Technical Infrastructure Economics (EBaTI)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. David Lenert, Ph.D., MBASubject version guarantorIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know how: • to define housing in the light of classification and housing segments and character of the good, • to characterize the basic terms and criteria of the infrastructure systems, • to compare the historical development of the social and urban theories on the field of housing and infrastructure. You will be able: • to classify the economical fundamentals of the rent, its development and regulation, • to analyze the state and municipal housing policy, • to specify the several principles of creation of the infrastructure service prices. You will gain: • the view of the general principles of management of the housing market and technical infrastructure services, • continual knowledge in the theoretical and practical aspects of housing and technical infrastructure, • information on the fundamentals and objectives of urban planning in the relation to housing and technical infrastructure.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Subject deals mainly with the theoretical and practical aspects of housing and technical infrastrucutre. It explains specifics of price creation, management and financing. In the course there are also descript instruments and current state policy in that field.

Compulsory literature:

HAYES, Brian. Industrial landscape. New York: W. W. Norton and Company, 2006, 544. ISBN 978-0393329599. GLAESER, L. Edward and John M. QUIGLEY. Housing Markets and the Economy: Risk, Regulation, and Policy. Cambridge: Lincoln Inst of Land Policy, 2009, 432. ISBN 978-1558441842.

Recommended literature:

LEVY, Matthys and Richard PANCHYK. Engineering the City: How Infrastructure Works, Projects and Principles for Beginners. Chicago: Chicago Review Press, 2000, 129. ISBN 978-1556524196.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomická a sociální podstata bydlení - definice bydlení, hlediska členění bydlení, segmenty bydlení, charakter statku 2. Sociální a urbanistické teorie v oblasti bydlení - historický vývoj teorií, klasický a neoklasický přístup k řešení otázek souvisejících s bydlením 3. Modely bytových systémů - tržní bytové modely, administrativně přídělový přerozdělovací model. 4. Státní a obecní bytová politika - cíle, metody a nástroje, vývoj od roku 1990, úkoly obcí v péči o bytový fond, management, výkonové ukazatelé v ČR a zahraničí 5. Nájemné - ekonomická podstata nájemného, vývoj a druhy nájemného, regulace nájemného a jeho ekonomické důsledky 6. Služby spojené s užíváním bytu - ceny služeb, způsob jejich rozúčtování 7. Členění technické infrastruktury - základní pojmy, kritéria a jejich aplikace na infrastrukturní systémy, řízení technické infrastruktury, vztah veřejné správy k řízení. 8 . Koncepce fungování a rozvoje technické infrastruktury jako součást rozvoje území. - odvětvové (oborové) rozvojové koncepce, podnikové rozvojové koncepce, zadávání veřejných zakázek. 9. Územní plánování - podstata a cíle ve vztahu k technické infrastruktuře, nástroje územního plánování, ekonomika v územním plánování. 10. Základy ekonomiky technické infrastruktury. - ekonomická nehomogennost technické infrastruktury, společné znaky (síťový charakter, veřejný zájem ?), převažující procesy, adresnost služeb, charakter hospodaření. 11. Ceny, cenová dostupnost infrastrukturních služeb - tvorba cen na principu sociálním, nákladovém, poptávkovém, vícesložkové ceny. dotace k cenám, křížové dotace. 12. Modely řízení technické infrastruktury. - obecné zásady řízení; modely smíšené a oddělené, jejich podstata, výhody a nevýhody, členění. 13. Atributy trhu služeb technické infrastruktury. - tržní konkurence a její typy, tržní struktura, jednání jednotlivých účastníků trhu. 14. Vliv přirozeného monopolu a jeho kompenzace v oblasti technické infrastruktury, zaměření regulace přirozeného monopolu, mechanismy k potlačení monopolního chování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40  21 2
        Examination Examination 60  11 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.