153-0326/01 – Ekonomika bydlení a technické infrastruktury (EBaTI)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: • definovat bydlení z hlediska členění a segmentů bydlení a charakteru statku, • charakterizovat základní pojmy a kritéria infrastrukturních systémů, • srovnat historický vývoj sociálních a urbanistických teorií v oblasti bydlení a infrastruktury. Budete schopni: • klasifikovat ekonomickou podstatu nájemného, jeho vývoj, druhy a regulaci, • analyzovat státní a obecní bytovou politiku, • specifikovat různé principy tvorby cen infrastrukturních služeb. Získáte: • přehled o obecných zásadách řízení trhu bydlení a služeb technické infrastruktury, • kontinuální znalosti o teoretických a praktických aspektech bydlení a technické infrastruktury, • informace o podstatě a cílech územního plánování ve vztahu k bydlení a technické infrastruktuře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty bydlení a technické infrastruktury. V rámci předmětu jsou charakterizovány specifika tvorby cen, řízení a financování. Dále jsou popsány nástroje a současná vládní politika v této oblasti.

Povinná literatura:

BAKOVÁ, L., HLAVÁČ, J., REKTOŘÍK, J., VALIŠ, K. Bydlení. 1. vyd. Brno: MU, 1997. 124 s. ISBN 80-210-1586-1. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jaroslav HLAVÁČ. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha: Ekopress, 2012, 209. ISBN 978-80-86929-79-8. POLÁKOVÁ, O. a kol. Bydlení a bytová politika. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 294 s. ISBN 80-86929-03-5.

Doporučená literatura:

HALÁSEK, D., LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru (vybrané kapitoly). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 230 s. ISBN 978-80-248-1854-2. LUX, M. Mikroekonomie bydlení. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0338-7. HLAVÁČ, J., REKTOŘÍK, J., SKŘÍDLOVSKÁ, E. Ekonomika a řízení technické infrastruktury. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 1997. REKTOŘÍK a kol. Bydlení. Brno: MU Brno, 1997. SUNEGA, P. Makroekonomie bydlení. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0337-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomická a sociální podstata bydlení - definice bydlení, hlediska členění bydlení, segmenty bydlení, charakter statku 2. Sociální a urbanistické teorie v oblasti bydlení - historický vývoj teorií, klasický a neoklasický přístup k řešení otázek souvisejících s bydlením 3. Modely bytových systémů - tržní bytové modely, administrativně přídělový přerozdělovací model. 4. Státní a obecní bytová politika - cíle, metody a nástroje, vývoj od roku 1990, úkoly obcí v péči o bytový fond, management, výkonové ukazatelé v ČR a zahraničí 5. Nájemné - ekonomická podstata nájemného, vývoj a druhy nájemného, regulace nájemného a jeho ekonomické důsledky 6. Služby spojené s užíváním bytu - ceny služeb, způsob jejich rozúčtování 7. Členění technické infrastruktury - základní pojmy, kritéria a jejich aplikace na infrastrukturní systémy, řízení technické infrastruktury, vztah veřejné správy k řízení. 8 . Koncepce fungování a rozvoje technické infrastruktury jako součást rozvoje území. - odvětvové (oborové) rozvojové koncepce, podnikové rozvojové koncepce, zadávání veřejných zakázek. 9. Územní plánování - podstata a cíle ve vztahu k technické infrastruktuře, nástroje územního plánování, ekonomika v územním plánování. 10. Základy ekonomiky technické infrastruktury. - ekonomická nehomogennost technické infrastruktury, společné znaky (síťový charakter, veřejný zájem ?), převažující procesy, adresnost služeb, charakter hospodaření. 11. Ceny, cenová dostupnost infrastrukturních služeb - tvorba cen na principu sociálním, nákladovém, poptávkovém, vícesložkové ceny. dotace k cenám, křížové dotace. 12. Modely řízení technické infrastruktury. - obecné zásady řízení; modely smíšené a oddělené, jejich podstata, výhody a nevýhody, členění. 13. Atributy trhu služeb technické infrastruktury. - tržní konkurence a její typy, tržní struktura, jednání jednotlivých účastníků trhu. 14. Vliv přirozeného monopolu a jeho kompenzace v oblasti technické infrastruktury, zaměření regulace přirozeného monopolu, mechanismy k potlačení monopolního chování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku