153-0327/01 – Ekonomika vzdělání a kultury (EVZK)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• analyzovat zdroje, zásady a mechanismy financování činností v oblasti školství a kultury v zemích OECD-EU • uvést rozdíly ve financování právnických osob v oblasti školství a kultury podle zřizovatele v ČR • vysvětlit zásady hospodaření právnických osob v oblasti školství a kultury v ČR • zhodnotit hospodaření právnické osoby v oblasti školství a kultury v ČR • diskutovat a navrhovat opatření ke zvýšení efektivnosti správy, financování a hospodaření právnických osob v oblasti školství a kultury v ČR

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními ekonomickými kategoriemi v oblasti vzdělávání (zejména formálního), s jejich vztahy a s praktickou aplikací v podmínkách školství v České republice v konfrontaci s praxí ve vyspělých ekonomikách. Je zaměřen na sociální a ekonomický kontext vzdělávání (faktory poptávky po vzdělávání, indikátory vzdělanosti), ekonomické a sociální funkce vzdělávání, makroekonomické a mikroekonomické efekty, faktory ovlivňující podíl a rozsah veřejných a soukromých výdajů na vzdělávání, charakter správy. Zahrnuty jsou všechny úrovně vzdělávání od preprimárního až po terciární, realizované v rámci sítě škol regionálního školství a na vysokých školách (správa a zřizovatelé škol a školských zařízení, zdroje a zásady financování, hospodaření škol v závislosti na zřizovateli a právní formě). V obdobné struktuře jsou vysvětlovány základní ekonomické kategorie a vztahy mezi nimi v oblasti kultury.

Povinná literatura:

VRABKOVÁ, Iveta, Ivana VAŇKOVÁ, Jiří BEČICA a Šárka KRYŠKOVÁ. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4. SVOBODA, František a Simona ŠKARABELOVÁ. Ekonomika kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9633-2. VALENTA, Jiří. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018. 7. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2017. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7554-102-4. PRŮCHA, Jan. Odborné školství a odborné vzdělávání: fungování systému, problémy praxe a výzkum. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-158-5. MUŽÍK, Jaroslav, Radka LÖWENHÖFFEROVÁ a Pavel KRPÁLEK. Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti. [Praha]: Professional Publishing, 2020. ISBN 978-80-88260-45-5. Rozpočet kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na příslušný rok. Rozpočet kapitoly MK státního rozpočtu na příslušný rok. Průběžná aktualizace a doplnění problematiky je součástí přednášek v aktuálním ak. roce.

Doporučená literatura:

PRŮCHA, Jan. Vzdělávací systémy v zahraničí: encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-845-2. VALENTA, Jiří. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. 3. vyd. Karviná: Paris, 2016. ISBN 978-80-87173-36-7. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří SMRČKA. Lesk a bída vzdělávání. Praha: Knižní klub, 2018. Universum. ISBN 978-80-242-6106-5. MIKOŠKA, Petr. Vzdělávání zaměřené na studenta. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-249-3. HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel CHROMÝ. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-339-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivity ve cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sociální a ekonomický kontext vzdělávání. Funkce a efekty vzdělávání. Finanční a lidské investice do vzdělání (faktory poptávky po vzdělání, indikátory vzdělanosti, ekonomické a sociální funkce, makro a mikroekonomické efekty vzdělání, kritéria efektivnosti, vnitřní míry přínosu vzdělání, faktory ovlivňující výdaje na vzdělávání, výdaje dle zdrojů a úrovně vzdělávání). 2. Veřejné a soukromé výdaje na vzdělávání (ekonomická podstata, struktura a zdroje výdajů, vliv faktorů nabídky a poptávky na veřejné a soukromé výdaje; veřejné subvence domácnostem). 3. Správa, zřizovatelé a právní forma škol v "regionálním školství" ČR (struktura zřizovatelů a jejich kompetence, formy hospodaření organizací podle druhu zřizovatele, vazba mezi zřizovatelem a financováním organizace; úplata za vzdělávání). 4.-5. Zásady financování investic a neinvestičních výdajů v "regionálním školství" ČR (hlavní a vedlejší činnost;příjmy a výdaje,náklady, výnosy; peněžní fondy; vazba investičních výdajů na hospodaření organizace, pořizování investic a hospodaření s majetkem; normativní a nenormativní financování - konstrukce normativů, tvorba platů, mezd; mimorozpočtové zdroje financování, fundraising; odměny za produktivní činnost žáků). 6.-7. Správa, zřizovatelé a financování vysokých škol; hospodaření vysokých škol v ČR (struktura, zřizovatelé a právní forma; příjmy a výdaje, náklady a výnosy vysokých škol; rozpočet, dotace státu, fondy vysoké školy a jejich zdroje, majetek školy; odměňování; platby za vzdělání a služby). 8. Kultura a přístupy k jejímu pojetí. (Definice kultury, přístupy ke kultuře, modely kultury, dělení kultury. Kulturní procesy. Kulturní instituce a produkty. Členění kulturních činností. Efektivnost v odvětví kultury. Alokace finančních prostředků do oblasti kultury. Kulturní politika. Modely správy kultury. Evropské priority v oblasti kultury.) 9. Správa, zřizovatelé a právní forma kulturních institucí. Veřejná politika v oblasti kultury v ČR. (Organizační zajištění kultury. Institucionální zajištění kultury. Financování kultury - přímá a nepřímá podpora, vlastní zdroje. Vybrané zdroje financování odvětví kultury. Dosavadní vývoj a současný stav kulturní politiky v ČR. Reforma veřejné správy a veřejných rozpočtů z pohledu kulturní politiky. Účast ČR v programech EU.) 10. Památková péče. Hvězdárny a planetária. Muzea a galerie. (Organizační a institucionální rámec. Financování péče o kulturní památky. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Financování a hospodaření hvězdáren a planetárií. Sdružení hvězdáren a planetárií. Financování a hospodaření muzeí a galerií. Asociace muzeí a galerií.) 11. Knihovny. Divadla a umělecké soubory. Regionální a národnostní kultura. (Organizační a institucionální rámec. Financování a hospodaření knihoven. Asociace knihoven vysokých škol ČR. Financování a hospodaření divadel a jiných uměleckých souborů. Postavení, význam a financování regionální a národnostní kultury.) 12. Masmédia v kultuře. Profesionální umění. Církve a náboženské společnosti. (Organizační a institucionální rámec. Kinematografie. Televize a rozhlas. Tisk. Financování televizního a rozhlasového vysílání. Charakteristika církví a náboženských společností a jejich hospodářské zabezpečení.) 13. Aspekty kulturních politik v Evropě. (Aspekty kulturních politik evropských zemí - diverzity, kulturní dědictví, péče o kulturní dědictví. UNESCO a jeho role v oblasti kultury a kulturní politiky. Závěry studie "Ekonomika kultury v Evropě". Měřitelné a neměřitelné přínosy kultury. Modely financování kulturních odvětví. Programy EU v oblasti kultury a audiovize. Kulturní dohody, zahraniční vztahy Ministerstva kultury ČR.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Písemka Písemka 32  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 8  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku