153-0328/01 – Special Seminar (SS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
SKR30 Ing. Eliška Skřídlovská
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To select the topic from the public economics and administration for the elaboration in the form of seminar work. To describe the fundamentals and approaches to the elaboration of the scientific works. To find the objective and methods of solving the theme. To describe theoretical resources of the solved issue. To characterize the content of the solved issue into the elaboration principles (synopsis). To recherche the scientific literature necessary for the theme. To elaborate the seminar work.

Teaching methods

Seminars
Other activities

Summary

The contens of the seminary depends on the aim of seminary – it is published before start of the semester.

Compulsory literature:

Principles of diploma thesis elaboration Literature according to specialization of seminar and specialization of upcoming diploma thesis

Recommended literature:

According to the relevant issues of specific seminars.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Konzultace se studenty k odborným tématům na základě jejich studia literatury doporučené v semináři. 2. Prohlubování dovedností v oblasti metodiky odborné (výzkumné) práce zejména z hledisek - vymezení problému, stanovení cíle a obsahové struktury práce, - formulace pracovních hypotéz, - volby metod k ověření hypotéz, - práce s odbornou literaturou, včetně osvojení pravidel bibliografické citace. 3. Stanovení obsahového zaměření diplomové práce, cíle práce. 4. Formulace hypotézy a vymezení metod vhodných k jejímu ověření. 5. Vymezení základní literatury odpovídající obsahovému zaměření práce. 6. Řešení konkrétního úkolu dle pokynů vedoucího semináře. Pozn.: Konkrétní věcný obsah speciálního semináře se odvíjí od zaměření semináře. Zaměření semináře (včetně vedoucích jednotlivých seminářů a způsobů přihlašování do semináře) je upraveno vyhláškou garanta oboru Veřejná ekonomika a správa pro každý akademický rok, vždy před zahájením semestru.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.