153-0332/01 – Public Economics and Administrationin the CR and EU (VESEU)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Předmět navazuje na předmět veřejná ekonomika a správa A a na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa.Prohlubuje znalosti (teoretické i praktické) v širších souvislostech z veřejných financí, teorie veřejné správy, veřejné politiky a vybraných oblastí veřejné ekonomiky (např.ekonomika obrany, bezpečnosti a jiných odvětví, spolupráci veřejného a soukromého sektoru)včetně mezinárodních souvislostí.

Compulsory literature:

HALÁSKOVÁ, M. A KOL.Veřejná ekonomika a správa B.Ostrava:VŠB- TU,Ekf,2006. Halásková,M.,Kovář,J.Veřejná ekonomika a veřejná správa. Halásková,M.Systémy veřejné správy v evropských zemích.Ostrava:VŠB-TU, EKF, 2004.ISBN 80-248-0600-2 3. Rektořík, J., Šelešovský,J.a kol.Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru.Praha:Ekoprass, 2003.ISBN 80-86119-72-6 4.Vidláková,o.Pomahač, R. Veřejná správa. Praha:C.H.Beck, 2002.ISBN 80-7179- 748-0 5.Halásek,D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru.Ostrava:VŠB-TU, EKF,2004. 6.Halásek,D.,Zezulová,L. Veřejná politika.Ostrava:VŠB-TU, EKF,2004. doporučená 1. Wright,G.,Nemec,J. Management veřejné správy teorie a praxe.Bratislava:Ekopress,2002. ISBN 80-867119-70-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah přednášek Veřejná ekonomie – její podstata a teoretické zdroje, ekonomické směry jako základní východiska pro veřejnou ekonomiku. Veřejná ekonomika jako dílčí systém národního hospodářství - segmenty veřejného sektoru a jejich význam v odvětvích národního hospodářství, další souvislosti (př. vlastnictví, financování). Teorie veřejné volby a ekonomická teorie byrokracie. Veřejné služby v České republice a Evropské unii – kategorie, význam, garance a provozovatel. Dostupnost, kvalita a standardizace veřejných služeb v České republice a Evropské unii. Vybrané segmenty veřejné ekonomiky v České republice, resp. Evropské unii (přehled, charakteristika a podstata) ve vybraných odvětvích, např. zdravotnictví, školství, kultuře, bydlení, obraně, technické infrastruktuře. Další segmenty veřejné ekonomiky v České republice (východiska, politika, management, legislativa – např. sportu, vědy a výzkumu, životního prostředí, zemědělství). Veřejná kontrola v České republice a zemích Evropské unie – kontrolní instituce EU, NKÚ, ombudsmani, Intosai, Eurosai atd. Audit jako forma kontroly ve veřejné ekonomice a správě - typy auditů. Teorie veřejné správy - podstata, obsah, principy, instituce, veřejná správa a veřejnost. Veřejná správa a právní prostředí - správní právo, další legislativa. Pracovníci ve veřejné správě - kategorie, zaměstnávání, vzdělávání (státní správa a samospráva). Etika ve veřejné správě - význam, kodexy etiky atd. Veřejná správa a korupční prostředí - typy korupce, řešení, indexy měření korupce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner