153-0333/01 – Public Administration (VS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV07 RNDr. Jiří Kovář
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Klasifikovat a charakterizovat jednotlivé východiska a formy veřejné správy. Identifikovat subjekty veřejné správy včetně jejich poslání, organizace a pravomocí. Vysvětlit a definovat sociální, ekonomické, geografické, historické a právní souvislosti existence veřejné správy. Rozlišit a objasnit význam a funkcí státní správy a územní samospráv. Porovnat instituce veřejné správy podle typu kompetencí, úrovně rozhodování, územní a věcné působnosti. Získat praktické znalosti v oblasti veřejné správy.

Teaching methods

Summary

Prohloubení a rozšíření základních informací z veřejné správy včetně praktické aplikace, které již studenti nabyli v předmětu veřejná ekonomika a správa. Předmět je určen pro studenty oboru veřejná ekonomika a správa.

Compulsory literature:

1) HENDRYCH, Dušan. Správní věda, teorie veřejné správy. Praha: ASPI, 2007. 212 s. ISBN 978-80-7357-248-8. 2) HROZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Základy organizace veřejné správy ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7380-096-3. 3) KOVÁŘ, Jiří; VRABKOVÁ, Iveta. Veřejná správa. Ostrava: VŠB-TU, vzdělávací systém MOODLE, 2008. 326 s. 4) KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7201-665-5. 5) MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848 – 1989. Praha: VŠE, 1996. 66 s. ISBN 80-7079-846-7.

Recommended literature:

1) GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 2 vyd. Praha: PROSPEKTRUM 1996. 320 s. ISBN 80-7175-041-7. 2) LACINA, Karel. Vývoj systému veřejné správy. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2001. 115 s. ISBN 80-86419-13-4. 3) REKTOŘÍK, Jaroslav; ŠELEŠOVSKÝ, Jan a kol. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha: Express, 2003. 212 s. ISBN 80-86119-72-6. 4) PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance. 2 vyd. Praha: Aspi, 2005. 556 s. ISBN 80-7357-052-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Historie a vývoj veřejné správy počátky správních systémů, vývojové tendence veřejné správy,vývoj územně správního členění, vědecké základy veřejné správy, prameny ke studiu veřejné správy 2. Typy států a modely veřejné správy moc obecně, státní moc, stát a jeho znaky, typy států a jejich rozdíly, spolupráce mezi státy 3. Ústavní pořádek a právní řád stát a ústava, význam ústavy, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, ústavní zákonodárství, právní řád a právní systém, soulad mezinárodních smluv a vnitrostátního práva 4.Centrální orgány státu a ústřední orgány státní správy Parlament, prezident republiky, vláda, ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy 5. Soudní moc soudní moc obecně,charakteristika současného soudnictví, typy soudů, jiné subjekty podílející se na fungování soudní moci 6. Prostorová struktura a územně správní členění územně správní členění obecně, správní hranice, geografická dimenze,sociálně geografická regionalizace,sídelní struktura,základní územní jednotky 7.Územní orgány státní správy detašované pracoviště ústředních orgánů, úřady územních samospráv vykonávající státní správu v přenesené působnosti, samostatné správní orgány zřízené na základě zákona 8.Vyšší územní samospráva -krajská úroveň, krajská samospráva, orgány kraje, jejich struktura a organizace, kompetence krajů, právní postavení kraje 9. Základní územní samospráva obecní samospráva, orgány obce, jejich struktura a organizace, kompetence obcí, právní postavení obcí 10. Zájmová samospráva charakteristika , význam zájmové samosprávy, příklady zájmové samosprávy a její činnost 11.Role informací a význam dokumentace ve veřejné správě informace ve veřejné správě, dokumenty a jejich typologie,evidence, oběh a archivace dokumentů, informační systémy, e-government. 12. Ekonomické aspekty veřejné správy materiální zdroje(sídla, pracoviště, nemovitý majetek- autoprovoz), materiálové zásoby, financování, veřejné zakázky, efektivnost veřejné správy 13.Personální otázky veřejné správy Lidské zdroje, kategorie zaměstnanců ve veřejné správě, jejich legislativní úprava, odměňování, vzdělávání, etické kodexy ve veřejné správě, personální management 14.Metody řízení ve veřejné správě metody a nástroje zvyšování kvality veřejné správy, hodnocení činnosti veřejné správy,nové pracovní pozice v organizacích veřejné správy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner