153-0336/01 – Daňové teorie (DANTEO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat základní přístupy k teorií daní. Srovnat závěry jednotlivých ekonomických škol pro daňovou praxi. Aplikovat daňovou teorii na konkrétní daňové systémy.

Vyučovací metody

Anotace

Úvodní části kursu "Daňové teorie" seznamují posluchače se základními pojmy, úlohou daní v ekonomice, vývojem daní a daňových teorií a klasifikací daní podle různých kritérií. Další blok přednášek je věnován popisu kontroverzních názorů na daňové principy, na jejichž základech by měl být vystaven daňový systém. Následuje analýza daňového zatížení, problematika vlivu daní na trh práce a na výrobce, popis nadměrného daňového břemena a celková analýza daňové incidence. Obsahem kursu jsou dále teoretické základy jednotlivých druhů daní a přístupy k jejich konstrukci. Pozornost je věnována rovněž mezinárodním aspektům zdaňování a problematice daňových úniků. Teoretický výklad je hojně - tam, kde je to umožněno - doplněn reáliemi daňového systému České republiky a dalších zemí.

Povinná literatura:

1) JACKSON, P., BROWN, C. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 734 s. ISBN 2) KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 276 s. ISBN 978-80-7357-574-8. 3) MUSGRAVE, P., MUSGRAVE, R. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. 4) ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, 3001 s. ISBN 978-80-7400-005-8.

Doporučená literatura:

1) AUERBACH, A., FELDSTEIN, M. (ed.) Handbook of Public Economics. Vol. 1. 6th ed. Amsterdam: Elsvier, 2007. 485 s. ISBN 978-0-444-87612-6. 2) BUCHANAN, J. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. 664 s. ISBN 80-7226-116-9. 3) KOLÁŘ, P., VÍTEK, L., PAVEL, J. a kol. Zdanění a neutralita. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 183 s. ISBN 80-86861-56-2. 4) MEDVEĎ, J. a kol. Daňová teória a daňový systém. Bratislava: Sprint dva, 2009. 288 s. ISBN 978-80- 89393-09-1. 5) SALANIÉ, B. Economics of taxation. Cambridge: MIT Press, 2003. 213 s. ISBN 978-0262-19486-0. 6) ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 4. vydání. Praha: Linde Praha, 2010. 352 s. ISBN 978-80-7201-799-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. Definice daně. Místo daní v ekonomice. Alokace daní v koloběhu finančních toků ekonomiky. Distribuční, alokační a stabilizační funkce daní. Vybrané ukazatele měření daní a daňového zatížení. Daňová kvóta a den ekonomické svobody. Dodatek: Úloha daní v České republice na příkladu rozpočtové soustavy. 2. KLASIFIKACE DANÍ A JEJICH GENEZE. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ. DAŇOVÉ PRINCIPY I. Klasifikace daní dle různých kritérií. Jednotková daň a daň ad valorem. Progresivita daně versus progresivuta daňové sazby. Daně osobní a in rem. Klasifikace OECD. Vývoj daní a historie zdaňování. Daňové kanóny. Daňový monismus.Daňové reformy. Současné trendy ve vývoji daňových soustav. Poplatník versus plátce daně. Daňové principy v minulosti i současnosti. Dodatek 1: Vývoj daní na území dnešní České republiky Dodatek 2: Teoretické vymezení daně a současná právní úprava v České republice 3. DAŇOVÁ INCIDENCE I. Definice daňové incidence. Ramseyovo pravidlo. Daňové břemeno a nadměrné daňové břemeno. Dopad a rozdělení daňového (resp. nadměrného daňového) břemena. Použití Lorenzovy křivky pro účely měření změn v rozdělování způsobených zdaňováním. 4. DAŇOVÁ INCIDENCE II. Daně z faktorů. Daň v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence. Daň ze zisku versus daň z výrobků. Daň v podmínkách maximalizace zisku versus maximalizace obratu. 5. PROBLEMATIKA DAŇOVÉ SPRAVEDLNOSTI Daňová spravedlnost a efektivnost. Schopnost daňové úhrady. Daňová „oběť“. Optimální zdanění. „Second-best“ teorie. Zdanění versus regulace. Zdaňování a nabídka. Problematika daní z hlediska strany nabídky. Vliv daní na výrobu. Vliv daní na úspory a investice. 6. TEORIE DANÍ Z DŮCHODŮ. Vymezení zdanitelného důchodu. Odpočitatelné položky. Existence daňových pásem. Efektivní daňová sazba. Imputovaný důchod. Charakter a smysl progrese. Měření progrese. Volba zdanitelné jednotky. Absolutistické versus integrační pojetí při zdaňování firem. Problematika odpisů. Teorie negativní důchodové daně. Dodatek: Daňová teorie důchodových daní a daně z příjmů v České republice. 7. TEORIE NEPŘÍMÝCH DANÍ Charakteristika všeobecných a specifických spotřebních daní. Daň z obratu. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Speciální daně na vybrané druhy komodit: akcízy. Problematika ekologických daní. Makroekonomické aspekty zavedení DPH. Dodatek: Daňová teorie spotřebních daní a DPH a akcízy v České republice. 8. TEORIE DANÍ Z MAJETKU A BOHATSTVÍ Charakteristika daní z majetku a bohatství. Podstata zdanění majetku. Použití principu schopnosti daňové úhrady. Zdanění v případě úmrtí. Daň z pozůstalosti - alternativní přístupy a cíle. Charakteristika dalších odvodů daňového charakteru. Odvody ze mzdových prostředků a z výplatní listiny. Dodatek: Daňová teorie majetkových daní a daně z majetku a ostatní odvody daňového charakteru v České republice. 9. TEORIE DANÍ V MEZINÁRODNÍM STYKU Clo jako dovozní či vývozní daň. Merkantilismus. Fiskální a nefiskální funkce cla. Protekcionismus versus liberalismus. Jurisdikce zdroje a jurisdikce rezidence. Daňový rezident a daňový domicil. Dvojí (vícenásobné) zdanění. Metody zabránění dvojího zdanění. Daňová koordinace a harmonizace versus daňová konkurence. Dodatek: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění České republiky. 11.DALŠÍ OTÁZKY DAŇOVÉ TEORIE Fiskální federalismus: pravomoc ve zdaňování a daňové určení. Daně v Tiebutově modelu. Vyhnutí se placení daně a daňový únik. Správní a vyvolané náklady zdaňování. Volební cyklus a daně. Daňové úlevy. Ekonomická psychologie zdaňování. Dodatek: Popis daňových úniků v České republice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku