153-0350/02 – Marketing a management veřejné správy (MMVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšířit znalosti z marketingu a managementu ve specifických podmínkách veřejné správy. Vysvětlit specifika marketingu a managementu na úrovni územní samosprávy. Vysvětlit různé přístupy (odlišnosti) k marketingu a managementu uplatňovaného na úrovni obcí. Charakterizovat nejdůležitější orgány veřejné správy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Marketing a management veřejné správy přibližuje funkce marketingu ve specifických podmínkách veřejné správy a dále objasňuje fungování managementu v těchto specifických podmínkách. Část předmětu, která je věnovaná marketingu, vychází ze základů marketingové koncepce, marketingového prostředí a marketingového mixu, které jsou aplikovány ve veřejné správě a veřejném neziskovém sektoru. Předmět dále obecně popisuje marketing veřejných institucí, jejich marketingové aktivity, marketingový plán a s tím související marketingový výzkum, shromažďování marketingových informací a marketingový audit. Dále popisuje kontrolu plnění marketingového plánu, marketingovou komunikaci a přibližuje osobní a neosobní formy komunikace. Část předmětu věnovaná managementu popisuje specifika oslovování, získávání, fungování a výběru vedoucích i jiných zaměstnanců pracujících ve veřejné správě.

Povinná literatura:

FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 443 s. ISBN 80-251-1041-9. GALVASOVÁ, I. A kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 1. vyd. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. ISBN 80-251-20-9. JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing měst a obcí. Praha: Grada Publishing, 1999. 178 s. ISBN 80-7169-750-8. LACINA, K. Management ve veřejné správě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 35 s. ISBN 80-7194-298-7. WRIGHT, G., NEMEC, J. Management veřejné správy, teorie a praxe, zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 80-86119-70-X.

Doporučená literatura:

KOTLER, P. Marketing od A do Z: osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. KARLÍČEK, M., ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 176 s. ISBN 978-80-245-1601-1. HESKOVÁ, M., ŠTARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5. VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 2. rozš. A přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 205 s. ISBN 80-247-1678-X. ŠTRACH, P. Mezinárodní management. Praha: Grada Publishing, 2009. 167 s. ISBN 978-80-247-2987-9. REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J., a kol. Jak řídit kraj, město, obec: rukověť územní samosprávy. II. díl, Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 178 s. ISBN 80-210-2955-2. VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 196 s. ISBN 80-247-0828-0. ŠPOK, R. Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 207 s. ISBN 80-239-4100-3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Týdeník Ekonom. ISSN 1210-0714. Moderní obec. ISSN 1211-0507. Obec a finance. ISSN 1212-1363. Veřejná správa. ISSN 0027-8009.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Účast na seminářích.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management veřejné správy - definice managementu ve veřejné správě, rozdíly v přístupu managementu ve veřejné správě a soukromém sektoru -role a funkce manažera ve veřejné správě a jejich vzdělávání 2. Management a jeho zásady v moderním řízení měst a obcí - nejzávažnější problémy měst a obcí 3. Veřejný sektor a strategický management - strategické rozhodování na úrovni veřejné správy - strategické plánování, rozhodovací a koordinační role veřejné správy 4. Veřejná správa a management v personální oblasti - plánování a řízení lidských zdrojů ve veřejném a soukromém sektoru 5. Rozpočtování a finanční management - finanční management, jeho stav a nástroje ve veřejném sektoru 6. Marketingové řízení a prostředí - fáze marketingového řízení - mikro a makroprostředí obcí 7. Informační systémy a vliv marketingu - informační systémy a marketingový výzkum 8. Aplikace marketingu v podmínkách měst a obcí - marketingové potřeby a cíle měst a obcí - realizace marketingové strategie na úrovni obcí 9. Marketingový mix obce - produkt obce, jeho cena a distribuce 10. Komunikační mix - nástroje, propagace, reklama a public relations 11. Strategické plánování obcí - vypracování SWOT analýzy na úrovni obcí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtová písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku