153-0390/01 – Veřejný sektor I. (VS I)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti, budou umět: - komplexně posuzovat jevy a procesy probíhající ve zdravotnictví, sociálním pojištění a školství z perspektivy veřejné politiky a výkonnosti; - kriticky hodnotit redistribuční a alokační procesy ve zdravotnictví, sociálním pojištění (zabezpečení) a školství; - navrhovat institucionální a materiální východiska a řešení problémových témat vybraných segmentů - zdravotnictví, sociálního pojištění a školství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zabývá institucionálními a ekonomickými aspekty a funkcemi vybraných segmentů veřejného sektoru - zdrvotnictví, sociálního zabezpečení a školství v rámci ekonomického systému. Specifická pozornost je věnována ekonomickému hodnocení přínosů zdravotní péče, redistribučním procesům dle programů sociálního zabezpečení a ekonomicko-organizačnímu zabezpečení jednotlivých stupňů vzdělávacího systému v ČR.

Povinná literatura:

BRADLEY, Steve, GREEN, Colin. The Economics of Education: A Comprehensive Overview. Academic Press, 2020. ISBN-13-978-01-2815-391-8. PEKOVÁ, Jitka, Marek JETMAR a Petr TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-209-4. VRABKOVÁ, Iveta. Úvod do ekonomie veřejného sektoru. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, SOET, vol. 34, 2022. ISBN 978-80-248-4603-3.

Doporučená literatura:

HÁNA, Karel, STŘEDA, Leoš. eHealth a telemedicína: Učebnice pro vysoké školy. Praha: Grada, 2016. ISBN: 978-80-247-5764-3. MAAYTOVÁ, Alena. Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-912-8. PRŮCHA, Jan. Vzdělávací systémy v zahraničí: Encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA. Praha: Wolters Kluwer 2017. ISBN 978-80-7552-845-2 PRŮCHA, Jan. Odborné školství a odborné vzdělávání: Fungování systému, problémy praxe a výzkum. Praha: Wolters Kluwer 2019. ISBN-978-80-7598-158-5. VALENTA, Jiří. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. 3. vyd. Karviná: Paris, 2016. 364 s. ISBN 978-80-87173-36-7. VOŘÍŠEK, Vladimír a Roman LANG. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. VRABKOVÁ, Iveta a kol. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. SAEI, Vol. 47. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test, písemná zkouška.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72595

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vymezeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstup do problematiky ekonomiky vybraných segmentů veřejného sektoru. Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky. Druhy a formy zdravotní péče. Zdravotní služby. Přístupy k vnímání práva na zdraví. Úloha státu ve zdravotní politice. 2. Charakteristika trhu a statků ve zdravotnictví. Důvody státních zásahů do zdravotnictví. Zdroje a metody financování zdravotnictví. Úhradová vyhláška pro daný rok. Systém DRG. 3. Institucionální zabezpečení zdravotnictví. Fáze reformy zdravotnictví od roku 1989. Současné problémy segmentu zdravotnictví. 4. Ekonomické hodnocení přínosů zdravotních služeb. Rovnost, dostupnost a efektivnost zdravotní péče. Základní metody ekonomické analýzy. Charakteristika vícekriteriálních metod aplikovaných na zdravotnictví. 5. Účel, funkce, principy a efekty sociálního zabezpečení. Struktura rizik, charakter sociálních událostí a účel sociální ochrany. Podpora životní úrovně, redukce nerovností, sociální integrace. 6. Programy zabezpečení ve stáří, invaliditě a úmrtí. Konstrukce starobních důchodů, invalidních důchodů a pozůstalostních důchodů v ČR. Dynamizace důchodů. 7. Programy zabezpečení v nemoci. Konstrukce programů zabezpečení v nemocni v ČR. Konstrukce dávek v ČR. 8. Programy zabezpečení ve stavu hmotné nouze. Program pomoci osobám se zdravotním postižením a program pomoci osobám závislým na péči jiné osoby v ČR. Zdroje a nástroje financování sociálních služeb. 9. Programy zabezpečení rodin s dětmi. Konstrukce dávek státní sociální podpory. Programy zabezpečení v nezaměstnanosti. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. 10. Sociální a ekonomický kontext vzdělávání. Funkce a efekty vzdělávání. Faktory ovlivňující výdaje na vzdělávání. Vzdělávací soustava v ČR. Finanční a lidské investice do vzdělání. Srovnání ČR se zeměmi EU a OECD. 11. Správa, zřizovatelé a právní forma škol v „regionálním školství“ ČR. Ekonomická podstata, struktura a zdroje výdajů, vliv faktorů nabídky a poptávky na veřejné a soukromé výdaje a veřejné subvence domácnostem v oblasti vzdělávání. 12. Zásady financování neinvestičních a investičních výdajů v „regionálním školství“ v ČR. Hlavní a vedlejší činnost organizací působících ve školství. Normativní a programové financování, konstrukce normativů dle typu zřizovatele škol a školských zařízení. 13. Správa, řízení, struktura, právní formy a financování vysokého školství v ČR. Veřejné, státní, soukromé a zahraniční vysoké školy v ČR. 14. Hospodaření vysokých škol v ČR. Příjmy a výdaje, náklady a výnosy, struktura rozpočtu a dotace státu do vysokého školství v ČR. Majetek, zdroje, fondy, odměňování a platby za vzdělání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21 2
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, min. 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimální účast na 3 cvičeních. Zvláštní písemný úkol.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní