153-0393/01 – Economics of Public Administration (EVSP)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will be able to: - Outline public administration as a branch of national economy, decentralization of public administration, corruption and types of corrupt behaviour, economic value of public services. - Describe public administration reforms, the role of public administration in the provision of public services, approaches to the evaluation of public administration, public control, audit and the audit institutions' economy. - Classify e-government services, ESA and COFOG methodology, comparative models of public administration. - To summarize the economic and personal aspects of public administration, the efficiency of public administration, the European perspective on public administration and the European system of control.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu z předmětu veřejná správa. Rozšiřuje již získané informace a hlouběji věnuje pozornost veřejné správě jako odvětví národního hospodářství, reformám veřejné správy a změnám řízení e-governmentu, personální a ekonomické stránce veřejné správy s důrazem na efektivnost a hodnocení veřejné správy, financování, etiku, korupci, na decentralizaci veřejné správy a kontrolu ve veřejné správě.

Compulsory literature:

BLAŽEK, J., A. KERLINOVÁ a E. TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8040-9. PAVLÍK, M., ŠIMKA, K., POSTRÁNECKÝ, J., POMAHAČ, R. a kol. (2020). Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer, 164s. ISBN 978-80-7598-048-9. STEJSKAL, J., MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., OCHRANA, F. a kol. (2020). Rozhodování o věcech veřejných. Praha: Wolters Kluwer, 234 s. ISBN 978-80-7598-829-4. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0. ŽÁRSKA, Elena a kol. Verejná správa.Bratislava: Ekonom, 2016. 356 s. ISBN 978-80-225-4228-9.

Recommended literature:

BARTLETT, W., KMEZIČ, S., DULIČ, K. (2018). Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe. Palgrave Macmillan, 327p. BOUCKAERT, G., JANN, W. (Eds.) (2020). European Perspectives for Public Administration: The Way Forward. Leuven: Leuven University Press, 480p. BENČO, Jozef, Helena KUVÍKOVÁ a kol. Ekonomika verejných služieb. Bánska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. 334 s. ISBN 978-80-557-0323-7. KUHLMANN, Sabine and Hellmut WOLLMANN (2019). Introduction to Comparative Public Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe. 2nd Edition. Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing, 431 p. STAROŇOVÁ, K., L. STAŇOVÁ, E. SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ. Systémy státní služby. Koncepty a trendy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 268 s. ISBN 978-80-223-3783-0. STEJSKAL, Jan a kol. Teorie a praxe veřejných služeb. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 280 s. ISBN 978-80-7552-726-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72599

Other requirements

To study recommended bibliography to the topics of the lessons.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Public administration as a branch of national economy, relationship between public administration and the public sector, systemic conception of public administration, public service. 2. Reforms of public administration, types of reforms, modernization of public administration, new concepts of management of public administration and public services (e.g New Public Management, New Public Service), tools of public administration management. 3. eGovernment, classification of services and e-Government projects, e-Governance, e-Governance models, e-participation index, e-government development index. 4. Evaluation of public administration, indicators of evaluation of public administration, good governance and approaches to evaluation, aggregate index of quality of administration, aggregated indices. 5. Efficiency of public administration, types of effectiveness, efficiency as the target of reforms, measurement of effectiveness, methods of efficiency evaluation, international comparison of governance effectiveness. 6. Economic aspects of public administration, material and technical support, costs of public administration, EU resources, expenditures of the public administration sector according to the ESA methodology, COFOG expenses. 7. Human resources management in public administration, human resource management, costs on human resources, system of public service. 8. Decentralisation of public administration, types of decentralisation, approaches to the evaluation and measurement of decentralization, role of fiscal decentralisation, decentralisation of public services. 9. The role of public administration in the provision and financing of public services, models of public service delivery, economic value and public service evaluation methods. 10. Control in public administration and control of public administration, financing and economy of control institutions in the Czech Republic. 11. European control system, control by EU institutions and their economics, control of Intosai and Eurosai controls. 12. Audit in public administration, types of audits, implementation of audit in public administration institutions. 13. Corruption in public administration, types of corruption, indicators of evaluation and measurement of corruption, relation of corruption to expenditures of state administration and self-government and economic growth, ethics of public administration, anti-corruption tools. 14. European view of public administration, current issues and trends, comparative models of public administration, economy of public administration.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  25
        Examination Examination 60  26 3
Mandatory attendence participation: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N0312A050001) Public Economics and Administration EVS P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0312A050001) Public Economics and Administration EVS P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0312A050001) Public Economics and Administration EVS P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N0312A050001) Public Economics and Administration EVS P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer