153-0393/01 – Ekonomika veřejné správy (EVSP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budete schopni: - Charakterizovat veřejnou správu jako odvětví národního hospodářství, decentralizaci veřejné správy, korupci a typy korupčního jednání, ekonomickou hodnotu veřejných služeb. - Popsat reformy veřejné správy, úlohu veřejné správy při poskytování veřejných služeb, přístupy k hodnocení veřejné správy, veřejnou kontrolu, audit a ekonomiku kontrolních institucí. - Klasifikovat služby e-governmentu, veřejné výdaje dle metodiky ESA a COFOG, komparativní modely veřejné správy. - Shrnout ekonomickou a personální stránku veřejné správy, efektivnost veřejné správy, evropský pohled na veřejnou správu a evropský systém kontroly.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu z předmětu veřejná správa. Rozšiřuje již získané informace a hlouběji věnuje pozornost veřejné správě jako odvětví národního hospodářství, reformám veřejné správy a změnám řízení e-governmentu, personální a ekonomické stránce veřejné správy s důrazem na efektivnost a hodnocení veřejné správy, financování, etiku, korupci, na decentralizaci veřejné správy a kontrolu ve veřejné správě.

Povinná literatura:

BLAŽEK, J., A. KERLINOVÁ a E. TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8040-9. BOUCKAERT, G., JANN, W. (Eds.) (2020). European Perspectives for Public Administration: The Way Forward. Leuven: Leuven University Press, 480p. PAVLÍK, M., ŠIMKA, K., POSTRÁNECKÝ, J., POMAHAČ, R. a kol. (2020). Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer, 164s. ISBN 978-80-7598-048-9.

Doporučená literatura:

BARTLETT, W., KMEZIČ, S., DULIČ, K. (2018). Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe. Palgrave Macmillan, 327p. BENČO, Jozef, Helena KUVÍKOVÁ a kol. Ekonomika verejných služieb. Bánska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. 334 s. ISBN 978-80-557-0323-7. KUHLMANN, Sabine and Hellmut WOLLMANN (2019). Introduction to Comparative Public Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe. 2nd Edition. Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing, 431 p. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0. STAROŇOVÁ, K., L. STAŇOVÁ, E. SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ. Systémy státní služby. Koncepty a trendy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 268 s. ISBN 978-80-223-3783-0. STEJSKAL, Jan a kol. Teorie a praxe veřejných služeb. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 280 s. ISBN 978-80-7552-726-4. STEJSKAL, J., MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., OCHRANA, F. a kol. (2020). Rozhodování o věcech veřejných. Praha: Wolters Kluwer, 234 s. ISBN 978-80-7598-829-4. ŽÁRSKA, Elena a kol. Verejná správa.Bratislava: Ekonom, 2016. 356 s. ISBN 978-80-225-4228-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72599

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury k tématům přenášek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Veřejná správa jako odvětví národního hospodářství, vztah veřejné správy a veřejného sektoru, systémové pojetí veřejné správy,veřejné služby. 2.Reformy veřejné správy, typy reforem, modernizace veřejné správy, nové koncepty managementu veřejné správy a veřejných služeb (např. New Public Management, New Public Service), nástroje řízení veřejné správy. 3.eGovernment, klasifikace služeb a projekty e-Governmentu, e-Governance, modely e-Governance, index e-participace, e-government development index. 4.Hodnocení veřejné správy, ukazatele hodnocení veřejné správy, good governance a přístupy k hodnocení, souhrnný index kvality správy, agregované indexy. 5.Efektivnost veřejné správy, typy efektivnosti, efektivnost jako cíl reforem, měření efektivnosti, metody hodnocení efektivnosti, mezinárodní porovnání efektivnosti vládnutí. 6.Ekonomická stránka veřejné správy, materiálně technické zabezpečení, náklady na veřejnou správu, zdroje EU, výdaje sektoru veřejné správy dle metodiky ESA, výdaje dle funkcí COFOG. 7.Personalistika ve veřejné správě, personální management, personální náklady, systém státní služby. 8.Decentralizace veřejné správy, typy decentralizace, přístupy k hodnocení a měření decentralizace, úloha fiskální decentralizace, decentralizace veřejných služeb. 9.Úloha veřejné správy při zabezpečování a financování veřejných služeb, modely poskytování veřejných služeb, ekonomická hodnota a metody hodnocení veřejných služeb. 10.Kontrola ve veřejné správě a kontrola veřejné správy, financování a ekonomika kontrolních institucí v ČR. 11.Evropský systém kontroly, kontrola prováděná institucemi EU a jejich ekonomika, řízení kontroly dle Intosai a Eurosai. 12. Audit ve veřejné správě, typy auditů, zavádění auditu v institucích veřejné správy. 13.Korupce ve veřejné správě, typy korupce, ukazatele hodnocení a měření korupce, vztah korupce k výdajům státní správy a samosprávy a ekonomickému růstu, etika veřejné správy, protikorupční nástroje. 14.Evropský pohled na veřejnou správu, aktuální otázky a trendy, komparativní modely veřejné správy, ekonomika řízení veřejné správy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26 3
Rozsah povinné účasti: 50% účast na cvičeních. + splnění úkolů k zápočtu (dílčí průběžný test, zpracování seminární práce a její prezenztace). Při nesplnění povinné účasti - je nutné zpracovat dílčí ukol navic.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 40% účast na cvičeních. + splnění úkolů k zápočtu (dílčí průbežný test, seminární práce a její prezenztace. Při nesplnění povinné účasti - je nutné zpracovat dílčí práci navic.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EVS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní