153-0395/01 – Evaluace veřejných služeb (EVVSL)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS0045 Ing. Kristýna Moškořová
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti, budou umět: - kriticky identifikovat možnosti a potřeby zlepšování kvality a výkonnosti veřejných služeb, a to jak v teoretických, tak praktických souvislostech, - navrhovat a používat specifické metody, modely a nástroje analýzy výkonnosti a kvality veřejných služeb, - hodnotit a navrhovat postupy zlepšování a efektivnosti veřejných služeb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti měření, analýzy a hodnocení výkonnosti veřejných služeb, a to zejména v pojetí finanční výkonnosti, ekonomické efektivnosti, standardů veřejných služeb a komplexního managementu kvality. Hlubší pozornost je věnována metodologii a modelování hodnocení alokační a technické efektivnosti pomocí vícekriteriálního hodnocení variant a modelů analýzy obalu dat (DEA).

Povinná literatura:

RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-2028-4. VRABKOVÁ, Iveta a Ivana VAŇKOVÁ. Evaluation models of efficiency and quality of bed care in hospitals. Ostrava: VŠB, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2015. Series on advanced economic issues, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3755-0. VRABKOVÁ, Iveta a kol. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. SAEI, Vol. 47. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4.

Doporučená literatura:

GOETSCH, David L. a Stanley DAVIS. Quality management for organizational excellence: introduction to total quality. 7th ed., international ed. Upper Saddle River: Pearson, c2013. ISBN 978-0-13-287097-9. JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-155-0. VAVREK, Roman. Multi-criteria evaluation of municipalilities. Warsawa: Jedność w róźnorodiści, 2017. ISBN 978-83-947394-6-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřovány formou seminární práce a ústní zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejné služby v pojetí veřejných statků. Vymezení, zabezpečování a poskytování veřejných služeb. Oblasti veřejných služeb. Teoretická východiska hodnocení výkonnosti veřejných služeb. 2. Mikroekonomické přístupy k hodnocení veřejných služeb. Ekonomická hodnota veřejných služeb a její složky. Možnosti metody kontingentního oceňování. 3. Finanční pojetí hodnocení výkonnosti veřejných služeb. Ukazatele finanční analýzy. Případová studie finanční analýzy v podmínkách nemocnice. 4. Produkční model výkonnosti ve veřejných službách. Pojetí 4E (hospodárnost, efektivnost, účelnost, rovnost). 5. Obecné metody hodnocení veřejných výdajových programů. Analytické metody minimálních nákladů, mezních nákladů, účelnosti nákladů, přínosů a nákladů. 6. Ekonomické pojetí evaluace efektivnosti. Vstupně výstupní modely alokační a technické efektivnosti. Teoretická východiska evaluace technické efektivnosti. 7. Vícekriteriální metody hodnocení statické a dynamické technické efektivnosti veřejných služeb. Model Data Envelopment Analysis, Malmquist Index. Případová studie evaluace technické efektivnosti v podmínkách veřejných knihoven. 8. Komparativní přístupy k hodnocení veřejných služeb založené na vícekriteriálním rozhodování. Případová studie evaluace zabezpečení úkolů krajů pomocí metody TOPSIS. 9. Měření a hodnocení kvality veřejných služeb. Kvalitativní parametry veřejných služeb. Model mezer kvality služeb (GAPs Model of Service Quality). Modely hodnocení spokojenosti zákazníků. 10. Standardy veřejných služeb. Cíle a klasifikace standardizace veřejných služeb. Vliv standardů na efektivnost a kvalitu veřejných služeb. Případová studie hodnotící uplatňování standardů sociálních služeb v podmínkách domova pro seniory. 11. Význam, předpoklady, možnosti a uplatňování benchmarkingu ve veřejných službách. Případové studie uplatnění benchmarkingu v podmínkách veřejné správy. 12. Principy a zaměření konceptu komplexního managementu kvality. Evaluace kvality poskytovatelů veřejných služeb dle Společného hodnotícího rámce (model CAF). Případové studie sebehodnocení dle modelu CAF v podmínkách městského úřadu. 13. Význam, předpoklady, možnosti a uplatňování procesního řízení ve veřejných službách. Normy ISO řady 9000. Případové studie uplatnění norem ISO v podmínkách školy. 14. Hodnocení společenské odpovědnosti organizací ve veřejném sektoru. Oblasti hodnocení společenské odpovědnosti. Možnosti a uplatnění metody Corporate Social Responsibility.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení v rozsahu 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Test jako náhrada za účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VFS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní