153-0396/01 – Oceňování majetku (OCM)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL0009 Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti – Budete umět: 1. Posoudit tržní hodnotu majetku 2. Rychle provést ocenění majetku 3. Používat metody oceňování Dovednosti – Budete schopni 1. Správně aplikovat postupy a metody oceňování majetku 2. Rozlišit význam jednotlivých oceňovacích metod a jejich přínos pro oceňování 3. Zorientovat se v posudku pro zjištění tržní hodnoty majetku Návyky – Získáte 1. Teoretické a praktické zkušenosti s oceňováním majetku 2. Povědomí o oblasti oceňování 3. Informace o právních předpisech v oblasti majetku a oceňování

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými aspekty oceňování majetku. V rámci předmětu budou vyučovány jednotlivé typy oceňovacích přístupů. V rámci předmětu bude prováděno praktické ocenění různých druhů nemovitého majetku. Mimo praktické oceňování bude také výklad doplňován o právní aspekty vlastnictví.

Povinná literatura:

BRADÁČ, A., J. FIALA a V. HLAVINKOVÁ. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. 795 s. ISBN 978-80-7204-930-1. SHAPIRO, E., D. MACKMIN and G. SAMS. Modern Methods of Valuation. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-08-097116-2. ORT, Petr a Olga Ortová Šeflová. Oceňování nemovitostí v praxi. Praha: Leges, 2017. 201 s. ISBN 978-80-245-1211-2.

Doporučená literatura:

HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5606-0. SLAVATA, D., JANASOVÁ, Eva, a Jiří ARDIELLI. Specifikace míry kapitalizace vybraného segmentu realitního trhu: analyticko-statistická studie trhu s byty v Ostravě. SAEI, vol 31. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3670-6. BRADÁČ, Albert a kol. Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-942-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72603

Další požadavky na studenta

studium literatury k probíraným tématům

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Majetek a oceňování – základní právní normy, základní pojmy v oblasti oceňování, typy majetku, právní aspekty vlastnictví 2. Evidence nemovitého majetku – historie evidence nemovitého majetku, důvody pro registraci vlastnictví, základní principy vlastnické evidence 3. Katastr nemovitostí – principy registrace vlastnictví, informační výstup z KN, LV, katastrální mapa 4. Hlavní oceňovací přístupy – předpoklady pro použití přístupů, tržní a administrativní oceňování 5. Výnosový oceňovací přístup – metody výnosového přístupu, předpoklady pro použití výnosového přístupu, typizace majetku vhodného pro ocenění 6. Porovnávací oceňovací přístup – metody porovnávacího přístupu, předpoklady pro použití porovnávacího přístupu, typizace majetku vhodného pro ocenění 7. Nákladový oceňovací přístup – metody nákladového přístupu, předpoklady pro použití nákladového přístupu, typizace majetku vhodného pro ocenění 8. Administrativní oceňování – zákon a vyhláška o oceňování majetku, specifika administrativního oceňování, využití 9. Oceňování zemědělských pozemků – typologie zemědělských pozemků, metody ocenění zemědělských pozemků, BPEJ, specifikace oceňování zemědělských pozemků 10. Oceňování stavebních pozemků – definování stavebních pozemků, metody ocenění stavebních pozemků, specifikace při ocenění stavebních pozemků, cenová mapa 11. Oceňování staveb – typologie staveb, metody ocenění staveb, specifika oceňování vybraných typů staveb 12. Oceňování práv a závazků k nemovitému majetku – věcná břemena, vznik věcných břemen, typologie věcných břemen, specifika při oceňování věcných břemen 13. Oceňování trvalých porostů – typologie trvalých porostů, metody ocenění trvalých porostů, specifika pro ocenění jednotlivých typů trvalých porostů 14. Činnost znalců a odhadců – zákony upravující činnost znalců a odhadců, znalecký posudek a odhad, základní orientace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 50% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku