153-0400/01 – Public Economics and Administration A (.)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Předmět poskytuje základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě, nezbytné pro absolventy programu hospodářská politika a správa.Pozornost je věnována i praktické aplikaci veřejné ekonomiky a správy např. zadávání veřejných zakázek, veřejné kontrole, dokumentům a lefislativě ve veřejné správě.

Compulsory literature:

Halásek, D.Veřejná ekonomika. Opava: Optys,2007.ISBN:80-85819-60-0 Halásek, D.Úvod do veřejné ekonomiky.(sešit č.1) Ostrava:VŠB-TU, regionální centrum celoživotního vzdělávání,2003.ISBN 80-248-0386-0. Halásek, D.Sektory a organizace veveřejné ekonomice.(sešit č.2) Ostrava:VŠB- TU, regionální centrum celoživotního vzdělávání,2003.ISBN 80-248-0386-0. Halásek, D.Nástroje veřejné ekonomiky.(sešit č.3) Ostrava:VŠB-TU, regionální centrum celoživotního vzdělávání,2003.ISBN 80-248-0386-0. Kovář,J.Úvod do veřejné správy.(sešit č.1) Ostrava:VŠB-TU, regionální centrum celoživotního vzdělávání,2003.ISBN 80-248-0388-7

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

přednášky 1.Veřejná ekonomika definice pojmů, obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií,základní teoretická východiska , veřejné statky( čisté, smíšené), externality jejich význam a uplatnění, 2. Úloha státu v ekonomice tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 3. Teorie veřejné volby předmět zkoumání,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián, 4. Veřejný a občanský sektor definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru, 5.Veřejné finance veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, mezinárodní veřejné finance, rozpočet EU (příjmy a výdaje EU), 6. Veřejné investice a veřejné zakázky uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora,veřejné projekty, veřejná zakázka (význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání) 7.Veřejná informatika cíle a priority státní informační politiky, informační systémy veřejné správy, státní informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím, 8. Stát a veřejná správa definice základních pojmů, veřejná politika, typy států a modely veřejné správy, samospráva územní a zájmová 9. Normotvorba ve veřejné správě právní a organizační předpisy, zákonodárství (proces, instituce), podzákonné předpisy vláda, ústřední orgány, kraje, obce, ostatní orgány státu),statuty, jednací řády apod. 10. Organizace a fungování výkonné moci vláda, prezident republiky, ústřední orgány státní správy, resortní systémy a jejich územní organizace, výkon státní správy samosprávnými orgány 11. Kontrola a výkon spravedlnosti veřejná kontrola, vnitřní kontrola a její organizace, finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, resortní kontrolní činnost a její instituce, soudnictví a státní zastupitelství 12. Institucionální a personální stránka veřejné správy typy institucí veřejné správy, vnitřní organizace institucí, funkční místa, obsazování funkčních míst, volby, úředníci 13. Materiálně technická a ekonomická stránka veřejné správy budovy pro veřejnou správu, pracoviště, kancelářská technika, náklady na veřejnou správu a její financování, správní a soudní poplatky 14. Informační a dokumentační stránka veřejné správy specifika informací ve veřejné správě, tvorba, evidence a oběh dokumentů. Témata korespondenčních úkolů: 1. Veřejné statky a externality 2. Právní normy a legislativa ve veřejné správě, 3. Státní správa (parlament, vláda, ústřední orgány) 4. Dokumentace územní samosprávy ( kraje a obce) 5. Veřejná kontrola - příklad NKÚ, finanční kontrola 6. Veřejné zakázky a veřejné projekty 8. Veřejné investice, PPP, 7. Organizace činnost veřejného vládního sektoru ve veřejné ekonomice 8. Organizace občanského sektoru, 9. Veřejné finance 10.Veřejné informace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.