153-0436/02 – Taxation Theory (DANTEO_K)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA265 Ing. Anna Kovářová
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analyse basic approaches to tax theories. Compare conclusions of particular economic schools for tax practice. Apply the tax theory on concrete tax systems.

Teaching methods

Summary

Úvodní části kursu "Daňové teorie" seznamují posluchače se základními pojmy, úlohou daní v ekonomice, vývojem daní a daňových teorií a klasifikací daní podle různých kritérií. Další blok přednášek je věnován popisu kontroverzních názorů na daňové principy, na jejichž základech by měl být vystaven daňový systém. Následuje analýza daňového zatížení, problematika vlivu daní na trh práce a na výrobce, popis nadměrného daňového břemena a celková analýza daňové incidence. Obsahem kursu jsou dále teoretické základy jednotlivých druhů daní a přístupy k jejich konstrukci. Pozornost je věnována rovněž mezinárodním aspektům zdaňování a problematice daňových úniků. Teoretický výklad je hojně - tam, kde je to umožněno - doplněn reáliemi daňového systému České republiky a dalších zemí.

Compulsory literature:

1) JACKSON, P., BROWN, C. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 734 s. ISBN 2) KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 276 s. ISBN 978-80-7357-574-8. 3) MUSGRAVE, P., MUSGRAVE, R. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. 4) ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, 3001 s. ISBN 978-80-7400-005-8.

Recommended literature:

1) AUERBACH, A., FELDSTEIN, M. (ed.) Handbook of Public Economics. Vol. 1. 6th ed. Amsterdam: Elsvier, 2007. 485 s. ISBN 978-0-444-87612-6. 2) BUCHANAN, J. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. 664 s. ISBN 80-7226-116-9. 3) KOLÁŘ, P., VÍTEK, L., PAVEL, J. a kol. Zdanění a neutralita. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 183 s. ISBN 80-86861-56-2. 4) MEDVEĎ, J. a kol. Daňová teória a daňový systém. Bratislava: Sprint dva, 2009. 288 s. ISBN 978-80 -89393-09-1. 5) SALANIÉ, B. Economics of taxation. Cambridge: MIT Press, 2003. 213 s. ISBN 978-0262-19486-0. 6) ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 4. vydání. Praha: Linde Praha, 2010. 352 s. ISBN 978-80-7201-799-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Content of the course: 1. Explanation of main tax conceptions and definitions 2. The coordination and the harmonisation versus the competition of tax systems 3. The role of the European Court of Justice in the tax harmonisation 4. The harmonisation of direct taxes I. 5. The harmonisation of direct taxes II. 6. The harmonisation of the value added tax I. 7. The harmonisation of the value added tax II. 8. The harmonisation of excise taxes 9. The basic characteristics of direct taxes in the EU countries-27 10. The basic characteristics of indirect taxes in the EU countries-27 11. The implementation of ecological taxes 12. The role of taxes in European Union budget

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  16
        Examination Examination 70  35 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes (02) Účetnictví a daně K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2011/2012 Winter