153-0441/03 – Economics of Science Research and Development and Economy of Sports (EVVES)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět se zaměřuje na 2 odvětví národního hospodářství - vědu, výzkum a vývoj a tělesnou kulturu a sport. Studenti získají přehled o postavení výzkumu a vývoje a o postavení sportu v národní i evropské dimenzi, seznámí se s ekonomikou a politikou výzkumu, vývoje a sportu, včetně organizace řízení těchto odvětví ve veřejném a soukromém sektoru a o možnostech a zdrojích financování.

Compulsory literature:

BLAŽKA, M., KRAUS, L. (2021). Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice–2021. 23. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: COMTES FHT a. s. a ČSNMT, 192 s. ISBN 978-80-906810-8-8. OECD (2015). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Frascati Manual 2015. Paris: OECD Publishing. Nová, J., Novotný, J., Racek, O. Rektořík, J. a kol. (2016). Management, marketing a ekonomika a sportu. Brno: MU, 283s.

Recommended literature:

Daim, T. U., Kim, J., Phan, K. (2017). Research and Development Management: Technology Journey through Analysis, Forecasting and Decision Making. Springer International Publishing, p. 292. ISBN 978-3-319-54536-3. DURDOVÁ, I. (2015). Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 135s. Gilbert, P. et al. (2018).Innovation, Research and Development Management. London: John Wiley &Sons, Inc. ISBN 978-1-78630-300-4. Novotný, J. a kol. (2011). Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 512s. RVVI (2021). Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020. Praha: Úřad vlády ČR. RVVI, MŠMT (2020). Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zápočet a písemná zkouška

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

A Economics of Research and Development 1. Definitions and basic concepts of science, research and development 2. Law and documents research and development 3. Research and development policy in the Czech Republic and EU 4. Institutional Research and development in the Czech Republic 5. The financial support for research and development in the Czech Republic 6. International cooperation in research and development in the Czech Republic B Economics of Sport 7. Definitions and basic concepts, rules of sport in the Czech Republic 8. Economics and politics of sport 9. Institutional Physical Education and Sport in the Czech Republic 10. Funding of Physical Education and Sport in the Czech Republic 11. Programmes promoting sport in the Czech Republic 12. Economics of international sports activities

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (40) 51
        Exercises evaluation Credit 40  25
        Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2013/2014 Summer
2011/2012 Summer