153-0472/01 – Neziskové organizace (NZO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět  klasifikovat a charakterizovat právní formy neziskových organizací v ČR;  popsat teorie neziskových organizací; Budete schopni  rozlišit právní a ekonomické aspekty fungování státních a nestátních neziskových organizací;  vyjmenovat kritéria třídění neziskových organizací;  definovat základní principy řízení neziskových organizací; Získáte  praktické zkušenosti pro analýzu hospodaření neziskových organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na získání znalostí a dovedností v oblasti poslání, cílů, managementu, postavení a ekonomických předpokladů fungování formálních neziskových organizací v rámci národního hospodářství. Specifikace neziskových organizací dle jednotlivých typů (založení, vznik, orgány, zrušení, zánik). Důraz je kladen nejen na specifika neziskových organizací, způsoby jejich hospodaření a zdroje financování, ale též na roli a uplatňování marketingu, fundraisingu a crowdfundingu.

Povinná literatura:

BEČICA, Jiří a František VARADZIN. Sídla a produkční potenciál (fungování a ekonomický potenciál obcí v ČR s příklady z území Moravskoslezského kraje). Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-906594-0-7. STEJSKAL, J., H. KUVÍKOVÁ a K. MAŤÁTKOVÁ. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky: se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-973-9. VRABKOVÁ, Iveta a kol. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4.

Doporučená literatura:

HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5651-0. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4040-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

klasifikovaný zápočet; seminární práce; písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné a odborné literatury k jednotlivým tématům.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu (hlavní témata po jednotlivých týdnech): 1. Národní hospodářství a neziskové organizace. Vymezení veřejného a soukromého sektoru a role neziskových organizací v rámci jednotlivých sektorů, pojmosloví, definice. 2. Úloha a funkce neziskových organizací v občanské společnosti. Pojetí občanské společnosti, poslání a činnost podniků a organizací. Kritéria členění neziskových organizací (typologie). Opodstatněnost existence vládních a veřejnoprávních neziskových organizací. 3. Historické souvislosti v neziskovém sektoru v českých zemích. Úloha Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. 4. Základy teorie neziskových organizací a obecné zásady jejich fungování (společenská spotřeba, veřejná spotřeba, vlastnictví, problematika charakteru statků). Fundace (nadace a nadační fondy). Právní úprava, založení, vznik, zrušení, zánik, orgány, zásady hospodaření, příklady z praxe. 5. Územní samospráva v ČR. Charakteristika, funkce a role územních samosprávných celků (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, regiony soudržnosti). Právní úprava, pravomoci, orgány, poskytované statky, zásady hospodaření. 6. Zájmová samospráva v ČR. Charakteristika, funkce a role profesních komor s povinným a nepovinným členstvím. Právní úprava, založení, vznik, zrušení, zánik, orgány, zásady hospodaření. 7. Příspěvkové organizace a organizační složky státu a územní samosprávy. Právní úprava, založení, vznik, zrušení, zánik, orgány, zásady hospodaření, hlavní a jiná/doplňková činnost, fondové hospodaření. 8. Církve a náboženské společnosti. Právní úprava, založení, vznik, zrušení, zánik, orgány, příjmy a výdaje, zásady hospodaření, zvláštní práva, financování z veřejných rozpočtů. 9. Politické strany a politická hnutí. Právní úprava, založení, vznik, zrušení, zánik, orgány, příjmy a výdaje, zásady hospodaření, financování z veřejných rozpočtů. 10. Řízení jako ekonomický nástroj v neziskových organizacích. Plánování, SWOT analýza, ovlivňování okolí, principy a zásady, poslání, měření výkonnosti. 11. Management v neziskových organizacích. Pojetí komunikace, komunikační techniky, vztah komunikace a motivace, specifika personálního řízení, personální činnosti, hmotná zainteresovanost, odměňování. 12. Vývoj marketingového myšlení, subjekty, podstata a význam marketingu, public relations a lobbingu u neziskových organizací. 13. Význam a role fundraisingu, crowdfundingu, dárcovství a dobrovolnictví v neziskových organizacích. 14. Finance v neziskových organizacích. Role účetnictví, kalkulace, cen, měření výkonů a problematika platby daní v neziskových organizacích. Finanční analýza a rozhodovací ukazatele finanční analýzy u neziskových organizací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Seminární práce zaměřená na hospodaření NO Jiný typ úlohy 40  21
        Písemka Písemka 60  11
Rozsah povinné účasti: Zpracování seminární práce s primárním zaměřením na hospodaření vybrané neziskové organizace.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku