153-0473/01 – Veřejná správa (VS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN657 Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá specifické znalosti a dovednosti: - definovat a rozumět klíčovým termům a postulátům platných ve veřejné správě; - vysvětlit chování subjektů a hlavní procesy ve veřejné správě; - hodnotit a ilustrovat dosažené poznatky na praktických příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí o širším a užším pojetí, systému, organizaci, působnosti a úkolech veřejné správy v České republice. Hlubší pozornost je věnována organizaci a působnosti státní správy a územní samosprávy. Specificky se předmět zaobírá personálním zabezpečením, kontrolními mechanismy a produkty v podobě informací veřejné správy.

Povinná literatura:

HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-561-0. HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6. VRABKOVÁ, Iveta. Veřejná správa. SOET. Vol. 24. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3988-2.

Doporučená literatura:

POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-447-6. SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-590-9. ŽÁRSKA, Elena. Verejná správa. Bratislava: Ekonóm, 2016. 354 s. ISBN 978-80-225-4228-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu (hlavní témata po jednotlivých týdnech výuky): 1. Vymezení a funkce veřejné správy z pohledu teorie správní vědy. Materiální a institucionální pojetí veřejné správy. Multidisciplinární východiska veřejné správy. 2. Stát jako veřejnoprávní korporace. Konstituční prvky státu. Funkce a charakter státu. Vznik, zánik a formy státu. Podmínky existence státu. Právní stát. Ekonomická role státu. 3. Dělba státní moci. Ústavní vymezení jednotlivých složek státní moci. Funkce a organizace Parlamentu v ČR. Postavení a pravomoc prezidenta. Složení, pravomoc a úkoly vlády. 4. Poslání, postavení a hierarchie soudů. Typy soudních řízení. Funkce a organizace správního soudnictví. Funkce a složení Ústavního soudu. 5. Zákonodárný proces a jeho fáze. Role vlády, Sněmovny, Senátu a prezidenta v jednotlivých fázích zákonodárného procesu. Specifika zákonodárného procesu v případě ústavních zákona, volebního zákona, zákona o státním rozpočtu a zákonného opatření Senátu. 6. Principy a organizace veřejné správy. Nositelé a vykonavatelé veřejné správy. Hierarchie a požadavky územně správního členění. 7. Organizace, funkce a úkoly státní správy. Přímý výkon státní správy z pohledu územní a věcné působnosti. Nepřímý výkon státní správy v pojetí přenesené působnosti na úrovni samosprávných krajů a obcí z pohledu územní a věcné působnosti. 8. Samospráva a její členění. Postavení, funkce a úkoly profesních komor s povinným členstvím a profesních komor s nepovinným členstvím. 9. Kraj jako vyšší územní samosprávný celek. Stručná historie samosprávných krajů na území dnešní České republiky. Postavení, funkce a orgány kraje. Samostatná působnost krajů. 10. Obec jako základní územní samosprávná jednotka. Stručná historie samosprávy obcí na území dnešní České republiky. Postavení, funkce, orgány a samostatná působnost obce. Postavení, funkce a orgány hlavního města Prahy a jeho městských částí. 11. Veřejné funkce a osobní předpoklady pro výkon veřejné funkce. Veřejné funkce založené volbou. Volební systémy, funkční období a mandát. Veřejné funkce založené jmenováním, funkční období a kvalifikační předpoklady. 12. Osobní a kvalifikační předpoklady uchazečů o zaměstnání ve veřejné správě. Modely obsazování pracovních míst ve veřejné správě. Postavení, povinnosti a odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. 13. Organizace a funkce kontrolní činnosti ve veřejné správě. Úkoly a možnosti laické kontroly. Profesionální kontrola zaměřená na finanční kontrolu, správní dozor a přezkum hospodaření. 14. Informace jako produkt veřejné správy. Druhy a formy informací. Charakter a správa dokumentů. Organizace a úkoly spisové služby. Formy doručování ve správním řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku