153-0474/01 – Vzdělávací a kulturní politika (VKP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• analyzovat zdroje, zásady a mechanismy financování činností v oblasti školství a kultury v zemích OECD-EU • uvést rozdíly ve financování právnických osob v oblasti školství a kultury podle zřizovatele v ČR • vysvětlit zásady hospodaření právnických osob v oblasti školství a kultury v ČR • zhodnotit hospodaření právnické osoby v oblasti školství a kultury v ČR • diskutovat a navrhovat opatření ke zvýšení efektivnosti správy, financování a hospodaření právnických osob v oblasti školství a kultury v ČR

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se specifiky a pojetím dvou segmentů vybraných odvětví veřejného sektoru, a to školství a kultury. Probírány jsou přístupy ke vzdělávání i kultuře, modely správy a specifika odvětví v kontextu demokraticky řízených zemí a evropského vnímání kulturních hodnot. V rámci obou segmentů je výklad zaměřen na objasnění fungování různých typů vzdělávacích a kulturních organizací, možných právních forem i jednotlivých zřizovatelů. Ve školství jsou objasněna specifika preprimárního, primárního, sekundárního a terciárního stupně vzdělávání a role škol a školských zařízení. V kultuře je specifikována role památkových objektů, muzeí, galerií, divadel, uměleckých souborů, knihoven, zoologických zahrad, hvězdáren, planetárií a masmédií. Pozornost je ve výkladu věnována financování; organizačnímu i institucionálnímu zabezpečení; charakteristice poskytovaných služeb a formám spolupráce v národním i mezinárodním kontextu.

Povinná literatura:

DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2. VALENTA, Jiří. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. 3. vyd. Karviná: Paris, 2016. ISBN 978-80-87173-36-7. VRABKOVÁ, I., I. VAŇKOVÁ, J. BEČICA a Š. KRYŠKOVÁ. Příspěvkové organizace: postavení, úkoly a technická efektivnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4028-4.

Doporučená literatura:

HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel CHROMÝ. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-339-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

klasifikovaný zápočet: písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné a odborné literatury k jednotlivým tématům.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu (hlavní témata po jednotlivých týdnech/): 1. Historická východiska vzdělávání a kultury. Dosavadní vývoj a současný stav. Měřitelné a neměřitelné přínosy kultury, vzdělání a vzdělávání. Obecně uplatňované modely správy a financování; poskytované statky. 2. Strategie ČR v oblasti vzdělávání a kultury. Uplatňovaná vzdělávací a kulturní politika ČR. SWOT analýza odvětví v podmínkách ČR. Národní a nadnárodní ukazatele a statistické výstupy. 3. Vzdělávací soustava ČR. Preprimární vzdělávání (správa, zřizovatelé a právní formy fungování, formy a způsoby financování). 4. Primární a nižší sekundární vzdělávání (správa, zřizovatelé a právní formy fungování, formy a způsoby financování). 5. Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání (správa, zřizovatelé a právní formy fungování, formy a způsoby financování). 6 - 7. Terciární vzdělávání (správa, zřizovatelé a právní formy fungování, formy a způsoby financování). 8. Kultura a přístupy k jejímu pojetí v podmínkách ČR. Kulturní procesy a instituce, činnosti a produkty v kultuře. Finanční zajištění, efektivnost, soběstačnost a alokace finančních prostředků v oblasti kultury dle zaměření, zřizovatele a právní formy. Přímá a nepřímá podpora kultury, vlastní a cizí zdroje v kultuře. 9. Památková péče v ČR. Správa, ochrana, financování a statistické ukazatele v rámci kulturních památek ČR. Organizační a institucionální rámec. Regionální a národnostní kultura. 10. Knihovny, muzea a galerie. Vymezení činnosti, právní formy a zřizovatelé. Správa, financování, statistické ukazatele a hospodaření knihoven, muzeí a galerií v ČR. 11. Divadla a umělecké soubory, hvězdárny a planetária, zoologické zahrady. Vymezení činnosti, právní formy a zřizovatelé. Správa, financování, statistické ukazatele a hospodaření divadel a uměleckých souborů, hvězdáren a planetárií, zoologických zahrad v ČR. 12. Masmédia a sdělovací prostředky. Organizační a institucionální rámec. Financování televizního a rozhlasového vysílání. Periodický a neperiodický tisk. Státní fondy v kultuře. 13. Církve a náboženské společnosti. Charakteristika, orgány a hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností. Založení, vznik, zrušení, zánik. 14. Aspekty a priority vzdělávacích a kulturních politik v Evropě. Kulturní dědictví a péče. UNESCO a jeho role v oblasti kultury a vzdělávání. Programy EU v oblasti vzdělávání, kultury a audiovize. Vzdělávací a kulturní dohody, zahraniční vztahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Seminární práce v oblasti školství Jiný typ úlohy 20  11
        Seminární práce z oblasti kultury Jiný typ úlohy 20  11
        Písemka Písemka 60  11
Rozsah povinné účasti: Zpracování seminární práce s primárním zaměřením na hospodaření vybrané organizace v oblasti školství a kultury.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku