153-0476/01 – Sociální a zdravotní politika (SaZP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity6
Garant předmětuIng. Ivana Vaňková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Vaňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti umět pochopit příčiny vzniku sociální a zdravotní politiky; vysvětlit podstatu nerovnosti ve společnosti a koncepty chudoby; vysvětlit podstatu a účel jednotlivých programů sociálního zabezpečení; vysvětlit účel politiky zaměstnanosti; orientovat se v mzdových a platových tarifech; orientovat se v systému dávek a služeb; konstruovat pojistné na sociální a veřejné zdravotní pojištění; vymezit druhy a formy zdravotní péče a metody jejich financování; objasnit roli subjektů zdravotní politiky a další.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován na získání znalostí a dovedností v oblasti sociální a zdravotní politiky. Vedle principů, mechanismů a modelů uplatňovaných v sociální a zdravotní politice je věnován prostor východiskům, cílům a nástrojům aktuálních koncepcí uplatňovaných v podmínkách ČR. Důraz je kladen na ekonomickou dimenzi sociální a zdravotní politiky.

Povinná literatura:

KACZOR, Pavel. Sociální politika a sociální systém ČR. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2096-4. KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-921-2. KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.

Doporučená literatura:

HOLČÍK, Jan a kolektiv. Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. ISBN 978-80-7013-575-4. PRŮŠA, L., P. VÍŠEK a R. JAHODA. Alchymie nepojistných sociálních dávek. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-528-3. TOMEŠ, Igor a kolektiv. Sociální právo České republiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. ISBN 978-80-7478-941-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet. Zkouška.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72604

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení sociální politiky, její postavení v ekonomice, funkce, principy, subjekty a nástroje. Vztah sociální a hospodářské politiky. 2. Geneze sociální politiky v mezinárodním měřítku. Typologie sociálního státu. Vliv mezinárodních organizací a úmluv na vývoj sociální politiky. Modely současné sociální politiky. 3. Nerovnost ve společnosti, solidarita, spravedlnost a efektivnost; dimenze chudoby; oficiální hranice chudoby; životní a existenční minimum v ČR. 4. Kolektivní vyjednávání. Charakteristika kolektivního vyjednávání. Kolektivní vyjednávání v ČR. Proces uzavírání kolektivních smluv. Kolektivní spor. Právo na stávku. 5. Sociální a mzdová politika. Základní aspekty mzdové politiky v ČR. Mzdová politika v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Institut minimální mzdy v ČR. 6. Sociální politika a politika zaměstnanosti. Vývoj přístupů k politice zaměstnanosti v EU. Mezinárodní dimenze vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel na trhu práce. Pasivní politika zaměstnanosti. 7. Sociální zabezpečení v ČR. Právo na sociální zabezpečení a ochranu státu. Sociální pojištění. Státní sociální podpora. Sociální pomoc. 8. Sociální služby v systému sociální ochrany obyvatelstva. Vymezení sociálních služeb – druhy a formy sociálních služeb. Financování sociálních služeb. Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. 9. Vymezení zdravotní politiky, funkce, cíle, principy, subjekty. Definice zdraví, determinanty zdraví. Formy a druhy zdravotní péče. Systémy péče o zdraví. 11. Zdravotnické právo a jeho vývoj v ČR. Etika ve zdravotnictví. Vývoj právního rámce zdravotnictví po roce 1989. Práva a povinnosti pacientů v systému zdravotní péče. Práva a povinnosti poskytovatelů. 12. Zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj. Chronická onemocnění, vrozené vady, civilizační onemocnění. Podpora zdraví. Národní koncepty podpory zdraví. 13. Organizace a řízení zdravotních služeb. Role Ministerstva zdravotnictví, krajů, obcí v systému zdravotnictví. Činnost Krajských hygienických stanic, Zdravotních ústavů, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Vznik a vývoj WHO. 14. Financování zdravotnictví ČR. Zdroje financování zdravotnictví. Plátci veřejného zdravotního pojištění v ČR. Správa veřejného zdravotního pojištění. Charakteristika metod úhrad zdravotní péče. Úhrady zdravotní péče v ČR podle úhradové vyhlášky na daný rok. Systém odměňování pracovníků ve zdravotnictví v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku