153-0478/01 – Veřejný majetek (VM)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby hospodaření a nakládání s veřejným majetkem. V rámci předmětu budou studentům objasňovány jednotlivé typy vlastnických vztahů, druhy majetku, způsoby jeho nakládání v rámci institucí veřejného sektoru. Studenti budou seznámeni s nejvýznamnějšími majetkovými reformami 20. století. V předmětu budou řešeny možnosti nabývání majetku ve veřejném zájmu a také prodeje veřejného majetku do soukromého vlastnictví. Zvláštní zřetel pak bude brán na metody oceňování majetku a správné určení jeho tržní a administrativní ceny. Studenti budou seznámeni s podmínkami jmenování znalců a odhadců v oboru oceňování majetku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

BRADÁČ, A., J. FIALA a V. HLAVINKOVÁ. Nemovitosti – oceňování a právní vztahy. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 740 s. ISBN 978-80-7201-679-2. HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-057-4. SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. Praha: Acha obec účtuje, 2010. 258 s. ISBN 978-80-254-5609-5.

Doporučená literatura:

HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5606-0. PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1. SHAPIRO, E., D. MACKMIN and G. SAMS. Modern Methods of Valuation. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-08-097116-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium odborné literatury k tématům přednášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Majetek a jeho základní charakteristika – základní právní normy, typy majetku, právní aspekty vlastnictví. 2. Majetkové reformy – cíle majetkových reforem, pozemkové reformy 20. století, zestátnění soukromého vlastnictví, privatizace, restituční procesy. 3. Vznik veřejného vlastnictví - přístupy k veřejnému vlastnictví, vlastnosti majetku ve veřejném vlastnictví, typologie majetku ve veřejném vlastnictví. 4. Majetek ČR – dělení majetku ČSFR, převody majetku státu na územní samosprávy, zákon o státním majetku. 5. Evidence vlastnických práv k nemovitému majetku – historie evidování majetku veřejnými institucemi, důvody pro evidenci majetku. 6. Majetek a veřejné rejstříky – význam registrace vlastnických práv pro společnost instituce registrující majetek, základní informační výstup z veřejných rejstříků. 7. Katastr nemovitostí ČR – moderní principy evidování majetku v katastru, hodnota informačních výstupů z KN. 8. Majetek ve veřejné správě – způsoby nabývání majetku veřejnými institucemi, hospodaření s majetkem, majetkové převody, význam majetku ve veřejném sektoru. 9. Oceňování majetku – právní základ pro oceňování majetku v ČR, specifikace základních právních norem v oblasti oceňování, oceňování pro daňové účely. 10. Základy oceňování – základní principy oceňování majetku, cena a hodnota, specifika oceňování veřejného majetku. 11. Charakteristika oceňovacích přístupů - výnosový přístup, porovnávací přístup, nákladový přístup – předpoklady pro ocenění, metody oceňování majetku v rámci jednotlivých přístupů. 12. Znalecký posudek – struktura znaleckého posudku, orientace v jeho obsahu, nezbytné náležitosti. 13. Činnost znalců a odhadců – podmínky a předpoklady jmenování znalcem a odhadcem, organizace znalecké a odhadcovské činnosti v ČR. 14. Metody prodeje majetku – specifika prodejů veřejného majetku, institucionální zajištění trhu s nemovitým majetkem, role finančních úřadů a soudů, exekuční řízení, veřejné dražby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není vyžadována

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku