153-0480/01 – Globální občanská společnost (GOS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Porozumět procesu globalizace a jeho širším souvislostem ve světové ekonomice a ostatních sférách společnosti. 2. Identifikovat a zhodnotit vliv globalizace na hlavní aktéry mezinárodního systému. 3. Objasnit význam občanské společnosti, hodnotit její rozvoj v národním, regionálním i globálním měřítku. 4. Vymezit hlavní oblasti angažovanosti organizací občanské společnosti v globalizovaném světě. 4. Zhodnotit hlavní přístupy aplikované k řešení hlavních výzev globalizovaného světa využívané mezinárodními vládními a nevládními organizacemi. 5. Identifikovat možnosti zapojení subjektů občanské společnosti v České republice do řešení globálních výzev, zhodnotit jejich aktuální angažovanost v rozvojových zemích. 6. Aplikovat získané kompetence na řešení praktických příkladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zaměřuje svou pozornost na fenomén globalizace a jeho vliv na postavení a roli občanské společnosti, formující se do doby transnacionální a globální občanské společnosti. Globální občanská společnost v současné době představuje významného partnera pro ostatní subjekty globální governance. Má vliv na utváření veřejných politik, posilování veřejné informovanosti a debaty o aktuálních otázkách s globálním dosahem. Významnou měrou se také globální občanská společnost angažuje v řešení aktuálních globálních problémů týkajících se rozvoje, lidských práv a demokracie, ochrany životního prostředí nebo bezpečnosti. Subjekty zahrnované pod souhrnné označení globální občanská společnost tak vytvářejí významný most, propojující v globálním měřítku státní i nestátní aktéry mezinárodního systému.

Povinná literatura:

ARCHER, Clive. International Organizations. 4th ed. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-0-415-61476-4. CIHELKOVÁ, Eva et al. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN 978-80-7431-134-5. KOVÁŘOVÁ, EVA. Globalizace a globální problémy: vybraná témata a souvislosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-4284-4. KOVÁŘOVÁ, Eva. Světová ekonomika a globalizace: vybrané souvislosti. In: FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014, s. 1-44. ISBN 978-80-248-3333-0.

Doporučená literatura:

BAYLIS, J., S. SMITH and P. OWENS (eds.) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-965617-2. DVOŔÁKOVÁ, Vladimíra a kol. Evropeizace veřejné sféry. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-193-2. WILLETTS, Peter. Non-Governmental Organizations in World Politics. The Construction of Global Governance. New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0-203-83430-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Globalizace jako fenomén 20. a 21. století: vymezení pojmu globalizace, dimenze a determinanty globalizace, etapy vývoje globalizace, vliv globalizace na světovou ekonomiku a politiku, hyperglobalizace a deglobalizace. 2. Procesy a jevy související s globalizací: projevy globalizace a dalších jevů a procesů s ní souvisejících v ekonomické, sociální, kulturní a politické oblasti, pozitivní a negativní důsledky. Neoliberalismus a globální kapitalismus. 3. Vliv globalizace na tradiční aktéry mezinárodního systému: vliv globalizace na národní státy, jejich suverenitu, autonomii a jejich funkce, mezinárodní vládní organizace, jejich postavení, funkce a role v mezinárodním systému. 4. Globalizace a občanská společnost: koncept občanské společnosti, subjekty občanské společnosti s globálním přesahem své činnosti – mezinárodní nevládní organizace, sociální hnutí, odborové organizace, církevní organizace, think tanks, atd. 5. Občanská společnost ve vyspělých a rozvojových zemích: předpoklady pro formování občanské společnosti v Evropě a v Severní Americe a globální přesah její angažovanosti, mezinárodní nevládní organizace, jejich centralizace a decentralizace, předpoklady pro formování občanské společnosti ve vybraných rozvojových zemích. 6. Globální governance: koncept governance (vládnutí), vymezení významu a rolí, úrovně governance (lokální, národní, mezinárodní, globální), subjekty governance na jednotlivých úrovních, potřeba globální governance, role globální governance, státní a nestátní aktéři globální governance, vzrůst významu nestátních aktérů. 7. Transnacionální a globální občanská společnost: teoretické koncepty transnacionální a globální občanské společnosti, role v mezinárodním systému, participace na globálním vládnutí, transnacionální aktivismus a inkluze organizací občanské společnosti do rozhodovacích procesů a mechanismu vládnutí na národní, regionální a globální úrovni, evropská občanská společnost. 8. Vybrané aktuální sociální a ekonomické výzvy pro globální vládnutí: pozitivní a negativní vliv globalizace na sociálně ekonomický vývoj ve světě, chudoba a příjmová nerovnost na národní a globální úrovni, nerovnoměrné rozložení zdrojů pro lidský rozvoj a blahobyt, lidská práva (sociální a ekonomická) a jejich porušování. 9. Vybrané aktuální bezpečnostní a environmentální výzvy pro globální vládnutí: nové bezpečnostní hrozby (zdravotní, sociální, environmentální, aj.) pro lidskou, národní a globální bezpečnost, lidská bezpečnost a její dimenze, role státních a nestátních aktérů v bezpečnostní oblasti, limity angažovanosti státních aktérů při řešení bezpečnostních a environmentálních hrozeb s globálním přesahem, udržitelný rozvoj. 10. Řešení vybraných globálních výzev ze strany státních aktérů mezinárodního systému: motivy, formy a přístup států a mezinárodních vládních organizací k řešení globálních problémů, deficit odpovědnosti a transparentnosti v rozhodování státních aktérů při řešení globálních problémů. 11. Zapojení mezinárodních nevládních organizací do řešení aktuálních globálních výzev: motivy a formy zapojení, servisní, advokační, informační, komunikační a kontrolní funkce mezinárodních nevládních organizací, hnutí za globální sociální spravedlnost. 12. Partnerství mezinárodních vládních a nevládních organizací při řešení globálních výzev: možnosti působení nevládních organizací z vyspělých zemí v rozvojových zemích s aktuálními rozvojovými a humanitárními problémy, spolupráce mezinárodních nevládních organizací s vybranými mezinárodními vládními organizacemi. 13. Nevládní organizace v České republice a jejich zapojení do rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve světě: rozvojová spolupráce ČR jako součást zahraniční politiky, formy a modality rozvojové spolupráce, způsoby zapojení nevládních organizací do rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, realizace rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a její financování. 14. Působení vybraných českých nevládních organizací ve světě: praktické příklady působení vybraných českých nevládních organizací v tradičních rozvojových zemích (Afrika), ve východní Evropě, příp. dalších vybraných regionech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemný test Písemka 50  16
        Semestrální projekt Semestrální projekt 50  35
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku