153-0575/01 – Veřejné rozpočty (VR)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se strukturou rozpočtového systému v ČR. Po absolvování předmětu studenti: - budou umět charakterizovat hlavní prvky rozpočtové soustavy ČR, - budou schopni vymezit základní finanční operace jednotlivých typů veřejných rozpočtů a vztahy mezi nimi, - získají základní vědomosti o fungování rozpočtové soustavy ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí prostřednictvím existujících druhů veřejných rozpočtů. Jednotlivé typy veřejných rozpočtů v podmínkách ČR a rozpočet EU jsou postiženy jednak z hlediska pravidel hospodaření, rozpočtového procesu a příjmů a výdajů. Problematiku doplňuje typologie zdrojů veřejných rozpočtů a základy hospodaření organizací působících ve veřejném sektoru.

Povinná literatura:

PAROUBEK, Jiří a Rudolf KOTRBA. Rozpočtová skladba v roce 2017: výklad a koncepce rozpočtové skladby, 151 praktických příkladů. 6. aktualiz. vyd. Olomnouc: Anag, 2017. ISBN 978-80-7554-067-6. PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1. TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB – TUO, 2017 (studijní opora v elektronické podobě pro kombinované studium).

Doporučená literatura:

GRUBER, Jonathan. Public finance and public policy. 3rd ed. New York: Worth Publishers, c2011. ISBN 978-1-4292-1949-5. JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-355-3. MUSGRAVE, Richard A. a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Přeložila KAMENÍČKOVÁ, Věra. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět veřejných financí - struktura veřejných financí v podmínkách ČR, funkce veřejných financí, toky v ekonomice mezi sektory. 2. Příjmy veřejných rozpočtů - typy zdrojů veřejných rozpočtů, daně a poplatky, daně a jejich členění, daňová spravedlnost. 3. Způsoby konstrukce daní - důchodové daně, daně ze spotřeby, majetkové daně. Aspekty daní ve vztahu k veřejným rozpočtům. 4. Fiskální federalizmus - principy fiskálního federalizmu, modely fiskálního federalizmu, fiskální federalizmus v ČR. 5. Členění finančních operací ve veřejných rozpočtech – uplatnění odpovědnostního, druhového, odvětvového a konsolidačního hlediska. 6. Státní rozpočet - příjmy státního rozpočtu, výdaje státního rozpočtu, rozpočtový proces, funkce a zaměření vybraných kapitol. 7. Pravidla hospodaření státního rozpočtu - vyrovnanost státního rozpočtu, rozpočtové provizorium, likvidita, důchodový účet. 8. Veřejné fondy – fungování šesti státních fondů, fondy typu vládních agentur, hospodaření zdravotních pojišťoven – zdroje a výdaje fondů. 9. Hospodaření obcí – typy obcí, zdroje daňové, nedaňové, kapitálové a transfery, výdaje obcí, základní pravidla hospodaření. 10. Hospodaření krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti – zdroje hospodaření a rozpočtová pravidla. 11. Organizace poskytující služby ve veřejném sektoru – zřizování organizací státem a územními samosprávnými celky, organizační složky a příspěvkové organizace. 12. Aspekty hodnocení vývoje veřejných rozpočtů v ČR. 13. Rozpočet Evropské unie – rozpočtové zásady, pravidla hospodaření, rozpočtový proces, struktura rozpočtu, zdroje rozpočtu. 14. Aktuální otázky veřejných rozpočtů – aktuální legislativní změny, aktuální vývoj ve veřejných rozpočtech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 50 % na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku