153-0802/01 – Social Policy (SP)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits3
Subject guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Lifelong Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• describe the social policy system • outline the basic phases of the social policy development and clarify the factors which led to the changes • explain the basis of disparity in the society, the concept of poverty and approaches to its measurement • outline the purpose of collective bargaining • describe basic aspects of wage policy from the point of view of social policy • clarify the purpose, structure and basic features of social security and healthcare programmes • compute the subtitence minimum and the amount of living for an idividual, a family • assess a social event and find the solution in the social and healthcare system

Teaching methods

Summary

Předmět je orientován na objasnění základních principů a mechanismů fungování sociální politiky v České republice v kontextu mezinárodního vývoje. Důraz je kladen na ekonomickou dimenzi sociální politiky. Student je seznámen se základními aspekty vývoje sociální politiky a zejména s charakteristikou současného stavu. Jsou vysvětleny jednotlivé modely sociální politiky, vazba na hospodářskou politiku a faktory, které koncepci sociální politiky ovlivňují. Rozebrána je úloha subjektů v sociální politice a zdroje a nástroje jejího financování. Pozornost je zaměřena na problém nerovnosti ve společnosti, zejména chudoby, a přístupy k jejímu řešení. V předmětném zájmu jsou základní sociální ekonomické aspekty politiky zaměstnanosti (s těžištěm na zabezpečení v nezaměstnanosti) a politiky mzdové, dále základní parametry systému sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče - pomoc), sociální aspekty zdravotní politiky a naznačena je i role sociální politiky v oblasti vzdělávání a bydlení. (Ekonomická dimenze problematiky je dále prohlubována ve volně navazujícím předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení; mezinárodnímu kontextu se podrobněji věnuje předmět Sociální politika v zemích EU.)

Compulsory literature:

Základní: - Fachinelli, H. Sociální politika. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava (el.studijní opora dostupná v IIS). !!! Průběžná aktualizace je součástí přednášek

Recommended literature:

KREBS, V.a kol. Sociální politika.Praha: Aspi Publishing, 2007. ISBN 978-80-7357-276-1. Další doporučená literatura je uvedena ve studijním materiálu.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pojmové vymezení sociální politiky a její postavení v ekonomice (pojetí a obsah sociální politiky, nástroje, subjekty, principy, makroekonomická a makrosociální dimenze sociální politiky, účinky sociální politiky). 2. Geneze sociální politiky v mezinárodním měřítku (etapy vývoje sociální politiky, úloha státu a nestátních subjektů v sociální politice, typologie sociálního státu - státu sociálních služeb - dle diferenciačních kritérií). 3. Nerovnost ve společnosti, spravedlnost a efektivnost, chudoba (sociální stratifikace, kritéria spravedlivého rozdělování, základní kategorie a koncepty chudoby, metody měření chudoby a přístupy ke stanovení oficiální hranice chudoby; životní a existenční minimum v ČR). 4. Programy sociální ochrany ve vyspělých zemích (základní charakteristika přístupů zemí z hlediska konstrukce programů, rozsahu, způsobů financování, správy a konstrukce dávek). 5. Sociální konsensus, kolektivní vyjednávání (role odborů a zaměstnavatelů v sociální politice, aspekty kolektivního vyjednávání, úrovně a vývojové tendence kolektivního vyjednávání ve vyspělých zemích, kolektivní vyjednávání v ČR). 6. Základní sociálněekonomické aspekty mzdové politiky (vazba mezi sociální politkou a mzdovou politikou, vliv kolektivního vyjednávání a vliv státu na mzdovou politiku, sociální aspekty tvorby mezd, nástroje ochrany mzdy, koncepce minimální mzdy; mzdová politika v podnikatelské a nepodnikatelské sféře z pohledu sociální politiky v ČR). 7. Sociální politika v oblasti zaměstnanosti (sociální aspekty strategie politiky zaměstnanosti, právo na zaměstnání a jeho realizace v ČR z pohledu sociální politiky; podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). 8. Systém sociálního zabezpečení v ČR - sociální pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění: účel a znaky systému, rizika, dávky, správa a financování). 9. Sociální zabezpečení v ČR - státní sociální podpora (účel a znaky systémů, rizika, dávky, správa a financování). 10. Sociální zabezpečení v ČR - sociální pomoc (stav hmotné nouze, sociální péče, sociální služby - účel a znaky systému, rizika, dávky, správa, financování). 11. Zdravotní péče a sociální politika (sociální aspekty tvorby zdravotní politiky, vliv modelu sociální politiky na systém zdravotní péče; veřejné zdravotní pojištění v ČR - účel, správa, financování).

Conditions for subject completion

Lifelong form (validity from: 2005/2006 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R056) Veřejná správa C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner