153-0808/01 – Economics of Non Profit Organisations (ENO)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. David Slavata, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Slavata, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Lifelong Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know  to classify and characterize legal forms of nonprofit organization in the Czech Republic;  to describe the theories of nonprofit organization; You will be able  to specify the criteria of nonprofit organization separation;  to define the basic principles of nonprofit organization management;  to distinguish the legal and economic aspects of state and non-state nonprofit organization functioning; You will gain  obtain the practical experience for analysis of nonprofit organization financial management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje s principy fungování neziskových organizací. Objasňuje jejich význam ve společnosti a národním hospodářství. Dále také objasňuje roli neziskových organizací z pohledu ochránce demokratických principů země. V rámci výuky jsou studenti seznamování s principy neziskového sektoru , se specifiky neziskových organizací, se způsoby jejich hospodaření a zdrojů financování. V rámci studia jsou také zasvěcováni do řízení a rozhodování neziskových organizací, marketingu a fundraisingu.

Compulsory literature:

DRUCKER, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996. FRIČ, P., GOULLI, R. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, s.r.o., 2001. HANAGAN, T.J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. HUNČOVÁ, M. Ekonomický rozměr občanské společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2005. REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2004. RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. Olomouc: ANAG, 2004. Sbírka zákonů. Časopisy: Moderní obec, Veřejná správa.

Recommended literature:

SCHAAD, M. Neziskové organizace v ekonomické teorii. Brno: ESF MU, 1998. STRECKOVÁ, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: ESF MU, 1997.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Lifelong form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 0  0
        Examination Examination 100 (100) 0
                Written examination Written examination 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R056) Veřejná správa C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner