153-0938/02 – Theory of Public Economics and Public Administration (TVE)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits20
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Objective of the subject is: - to follow the theoretical and practical knowledge from the Master’s study programme of public economics, public finance and public administration, - to arrange the theoretical resources which outline the effectiveness in the public sector and develop the students´ creative thinking, - to analyze and synthesize the selected segments of the public sector including the suggested cooperation of the public and private sector, - to combine and explain the budgetary process, causes of the public expenditure increase and capital creation including the principles of fiscal federalism, - to set up and evaluate the systems of donations and other resources for local budgets in the Czech Republic and selected EU countries, - to explain the development of the systems of public administration and European integration including the European administrative space, - to categorise the models and reforms of the public administration in the Czech Republic and EU countries, - to formulate and evaluate the importance of international activities and international cooperation in the public administration, - to set up and summarize the knowledge from the selected sphere of the public economics or public administration in the form of scientific paper which is defended by the student in front of the board of examiners.

Teaching methods

Summary

Oborový předmět se člení na čtyři relativně samostatné okruhy: 1. Teorie veřejného sektoru 2. Teorie veřejných financí 3. Teorie veřejné správy 4. Tématická esej

Compulsory literature:

BROWN, C.V., JACKSON, P.M. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2004. DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: VŠE, fakulta managementu J. Hradec, 2000. HALÁSEK, D., SKŘÍDLOVSKÁ, E. Veřejný sektor. Ostrava: VŠB - TU, 1999. NEMEC, J. Verejná ekonómia. Banská Bystrica: Ekf UMB, 2000. OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001. STANEKOVÁ, E., PRÍVARA J. a d. Vzájomné súvislosti medzi verejnou správou a verejnou ekonomikou v podmienkách jej reformy. Bratislava: Výzkumný ústav národohospodárský EU, 1999. STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. STRECKOVÁ, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: MU, 1997. ATKINSON, A.B. Modern Public Finance. Cambridge, etc: McGraw-Hill, 1991. MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVEOVÁ, B.P. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. PEKOVÁ, J., PILNÝ. J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2005. PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. BATLEY, R., STOKER, G. Local Government in Europe: Trends and Developments. London etc.: MacMillan, 1991. CHANDLER, J.A. Místní správa v liberálních demokraciích Brno: Doplněk, 1998. JANDA, K., BERRY, J., GOLDMAN, J. The Challenge of Democracy. Boston, etc.: Houghton & Miffin Co., 1989. LACINA, K. Vývoj systémů veřejné správy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998. LACINA, K. Vývoj a historie evropské integrace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. LACINA, K. Evropská veřejná správa. Praha: VŠFS, 2004. PALÚŠ, I. Miestna správa vo vybraných štátoch EU. Košice: UPJŠ, 2002. Public Administration in Transition. Bratislava: NISPAcee, 1995. VIDLÁKOVÁ, O. Reformy veřejné správy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Oborový předmět se člení na čtyři relativně samostatné okruhy: 1. Teorie veřejného sektoru 2. Teorie veřejných financí 3. Teorie veřejné správy 4. Tématická esej

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Compulsory study plan
2013/2014 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner