153-0939/01 – Estimation of Property Theory (TOM)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits10
Subject guarantorIng. David Slavata, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Slavata, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+20
Part-time Credit and Examination 25+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge – you will know: 1. to judge the market value of the property, 2. to do the evaluation of property quickly, 3. to use methods of appraising. Skills – you will be able: 1. to correctly apply ways and methods of the evaluation of property, 2. to discriminate the meaning of particular methods of appraising and their gains for the evaluation, 3. to comprehend the expert evidence for the findings of the property market value. Habits – you will gain: 1. theoretical and practical skills with the evaluation of property, 2. awareness of the area of appraising, 3. information about legal regulations in the field of the property and appraising.

Teaching methods

Summary

Charakteristika majetku a vymezení pojmu majetek z právního a ekonomického hlediska. Pojetí majetku jako jednoho z významných zdrojů příjmů jak v privátním, tak ve veřejném sektoru. Historie využívání veřejného majetku při zajišťování zdrojů při financování obcí a dalších článků veřejné správy. Teoretické přístupy k oceňování majetku a praktické možnosti. Důvody pro objektivní oceňování majetku. Specifika trhu s nemovitým majetkem a jeho diverzifikace podle vybraných faktorů. Teoretické principy oceňování nemovitostí. Specifické přístupy při oceňování pozemků, oceňování staveb a technických děl. Analýza a praktické uplatnění obsahu zákonů a vyhlášek, které upravují postupy při oceňování nemovitého majetku v ČR. Teoretická východiska při oceňování dalších druhů majetku. Metody finančního a majetkového ocenění a tržního srovnávání podniků. Kalkulace úrokové míry pro ocenění majetku. Případové studie oceňování nemovitostí a podniků podle platných zákonů v České republice.

Compulsory literature:

BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: CERM, 1995. COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, J. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Recommended literature:

BRADÁČ, A., FIALA, J. Nemovitosti, Oceňování a právní vztahy. Praha: Linde Praha, 2004. ISBN 80-7201-441-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.