153-0940/01 – Public Policy (VPO)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+20
Part-time Credit and Examination 25+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know how to: - synthesize the complex procedures and objectives of public policies from the partial tools and methods, - combine the regulators of public interests with the market approaches to the public policies. The objective is: - to design the analyses and syntheses of processes which form and realize the public policy in the Czech Republic, - ability of decision making, financing and communication in the Czech public policy, - position and role of the local and regional government in the decision making processes.

Teaching methods

Summary

Veřejná politika jako vědní disciplína, etika a normativní modely veřejných politik. Etické, gnozeologické a metodologické aspekty analýzy a tvorby politik. Teorie byrokracie a organizační (správní) teorie, implementace politik. Trh, správa a občanský sektor jako regulátory života společnosti. Veřejné zájmy a veřejná politika. Klíčoví aktéři politik, jejich charakteristika. Agendy politik: problémy veřejného života, agendy vázané na instituce (sektory). Vynořující se problémy k formování a realizaci politik. Politologické aspekty tvorby politiky. Arény politik: veřejnost, parlament, vláda, zájmové skupiny, média. Příklady analytických metod hodnocení politik. Srovnávací analýza metody expertního posuzování a expertního šetření, obsahová analýza, analýza rozpočtů, strom problémů, analýza legislativního procesu. Výběr optimální alternativy. Příklady komplexní metodologie „výzkumu politik“ analýza procesu formování a realizace veřejné politiky v České republice. Analýza rozhodování, financování a komunikace v české veřejné politice. Postavení a úloha místní a regionální vlády v rozhodovacích procesech.

Compulsory literature:

BJÖRKMAN, W., ALTENSTETTER, Ch. Healt Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1998. BOGASON, P. Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2000. CARR, F., MASSEY, A. Public Policy in the New Europe. London etc.: Edward Elgar Publishing, 1999. DAHL, R.A. The Modern Political Analysis. Prentice-Hall, London 1991. DAHOMORSKÝ, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy, 1999. HALÁSEK, D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. HAYEK, F.A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia, 1994. KŘÍŽOVÁ, E. Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy, 1999. LAUDAS, K.A., MENDRINOW, M.M. Polities, Subsidies and Competitions. London etc.: Edward Elgar Publishing, 1999. POTŮČEK, M. Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Praha, Sociologické nakladatelství 1997. WEIMER, D.L. Policy Analysis. Concepts and Practice. Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1992.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.