153-0942/02 – Economy Functioning of the Cities and Region (EPMaK)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To characterize the budgets of the municipalities and regions. To characterize the budget revenues and expenditures of the municipalities and regions. To explain the main steps of the budgetary process. To describe the selected partial aspects of the financial management of the municipalities and regions. To apply the obtained knowledge to the town building development.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

1. Role a postavení krajů a obcí (měst) v systému veřejné správy Územní členění ČR, územní zemní samosprávné celky: obec, město, statutární město, kraj, dobrovolný svazek obcí, pojetí samosprávy a státní správy, orgány obcí a krajů, veřejné statky. 2. Soustava veřejných rozpočtů v ČR Principy fiskálního federalismu, soustava veřejných rozpočtů ČR: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace, nadnárodní veřejné rozpočty (rozpočet EU); vztahy mezi rozpočty. 3. Pravidla hospodaření územních samosprávných celků Rozpočtový proces, role orgánů obcí a krajů při hospodaření územních samosprávných celků, hospodaření s majetkem, struktura rozpočtu, organizační formy zabezpečování veřejných statků obcí a krajů. 4. Příjmy rozpočtů obcí a krajů Struktura rozpočtových příjmů, daňové příjmy (daně a poplatky), nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace z jiných veřejných rozpočtů, podíl jednotlivých příjmů v rozpočtech, možnosti ovlivňování příjmů. 5. Výdaje rozpočtů obcí a krajů Struktura výdajů obcí a krajů, specifika výdajů obcí podle jejich velikosti, běžné a kapitálové výdaje, oblasti financované z rozpočtů obcí a krajů, podíl jednotlivých výdajů v rozpočtech obcí a krajů. 6. Vyrovnanost rozpočtů obcí a krajů Pojetí vyrovnanosti rozpočtu, používání návratných finančních zdrojů, zadluženost, dluhová služba – vliv na hospodaření obcí a krajů. 7. Vybrané otázky hospodaření obcí a krajů Zdaňování činnosti územních samosprávných celků, fondové hospodaření, kontrola hospodaření, používání prostředků strukturálních fondů EU, audit, rating, spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Compulsory literature:

LUDER, K. Developments in Public Sector, Accounting. Speyer: University for Public Administration.

Recommended literature:

Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The Seminar Work. The Seminar Work.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Public Goods and Public Economy 2. The role of and the position of regions and municipality (towns) in the Public Administration systém 3. The System of Public Budgets in the Czech Republic 4. The Rules of Economy the of Territorial Self -Governing Units 5. The Revenues Budget of the Municipalities and the Regions 6. The Expenditure Budget of the Municipalities and the Regions 7. The Equability the Budgets of the Municipalities and the Regions and the Indebtedness 8. Organizational forms of provision of Public Services in the Municipalities and Regions 9. The Financing the Construction development of Town

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner