154-0002/02 – Capital Markets ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Polách, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
POL20 prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

A two-semestral course. In the first part, the detailed typology of financial market and its subjects is included. Next, particular securities are defined according to the Czech law, including methods of evaluation. The second part focuses on analysis of the securites, dividend policy, indicators of the capital markets, derivate instruments and history and development of the Czech capital market.

Compulsory literature:

Brealey R.A.,Myers S.C.:Teorie a praxe firemních financí,Victoria Publishing, Praha 1992,ISBN 80-85605-24-4 Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha 1999, ISBN 80-86006-78-6 Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ManagerPodnikatel, Praha 1998 Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002, ISBN 80-86119-55-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek první části: 1.Charakteristika finančních trhů, finanční systém, očekávané trendy vývoje finančního systému. Finanční, peněžní a kapitálové trhy. Primární a sekundární kapitálový trh. 2.Subjekty finančního trhu, investoři, zprostředkovatelé, subjekty kolektivního investování, organizátoři trhu 3.Finanční investování- základní skupiny investi, jednotlivé fáze investičního procesu, základní postu při investování, vztah výnos, riziko, likvidita. 4.Cenné papíry - dluhopisy. Systematizace, forma a podoba c.p. převoditelnost a obchodovatelnost. 5.Cenné papíry - akcie. Akciová společnost a její podstata, rozdělení akcií, forma a podoba, převoditelnost a obchodovatelnost, prospekt emitenta a ostatní emisní podmínky, výpočty výnosů, kursů a ostatní matem. podmínky. Hlavní zásady při investování do akcií. 6.Cenné papíry ostatní - směnky, šeky, podíloivé listy, hypoteční zástavní listy, operace s nimi, využití v praxi. 7.Metody analýz cenných papírů I - analýzy obecně, finanční analýzy, výstupy a jejich využití. 8.Metody analýz cenných papírů II - fundamentální analýza, globální analýza, odvětvová analýza, analýza jednotlivých společností, finanční analýza jeko součást fundam. analýzy, způsoby stanovení vnitřní hodnoty akciePrimární emise - organizace primárních emisí, primární emise dluhopisů a akcií, prospekt emitenta c.p., význam primárních emisí, primární emise v ČR. 9.Primární emise - organizace primárních emisí, primární emise dluhopisů a akcií, prospekt emitenta c.p., význam primárních emisí, primární emise v ČR. 10.Systém sekundárního trhu v ČR (BCPP,RM-S,SCP) 11.Kolektivní investování - investiční společnost, investiční fond, podílový fond, druhy fondů, investiční politika fondů. 12.Právní základna kapitálového trhu, příslušné zákony o cenných papírech, zdaňování CP, právo a kapitálové trhy 13.Vybrané ekonomické problémy emitentů - účtování fin. investic, způsoby zdaňování výnosů, význam dividend - politika dividend, stanovení únosného dluhu pro firmu, volba alternat. druhů financování, význam fůzí a koncentrace kapitálu. Osnova přenášek druhé části: 1.Metody analýz cenných papírů III. 2.Metody analýz cenných papírů IV. 3.Metody analýz cenných papírů V. 4.Deriváty CP I. 5.Deriváty CP II. 6.Opční strategie 7.Opční burza 8.Využití KT při financování podniků I. 9.Využití KT při financování podniků II. 10.Vybrané ekonomické problémy emitentů II. 11.Indikátory KT 12.Dividendová politika 13.KT v ČR 14.KT v zahraničí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner