154-0010/01 – Cost, Costing and Prices ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits6
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
KOL55 prof. Ing. Pero Količ, CSc.
MRU40 Ing. Jarmila Mruzková
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course focuses on the cost theory and its aplication in economic mangament system, inlcuding the issues of short-run decision-making techniques based on account statements, cost allocation, methods of building up and application of costs calculations and the relationships to controlling and profit area. The course also focuses on price determination, particular methods and firm strategies, respecting the legal codes of htis area.

Compulsory literature:

Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Ratmanová, I.: Teorie nákladů a kalkulace. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997. Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Pěnčík, P.- Ratmanová, I.: Náklady a kalkulace - sbírka úloh k základnímu kurzu NKC. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1998. Král,B.: Manažerské účetnictví. Praha, Management Press, 2002. Odborné časopisy - Účetnictví, Cenové zpravodajství.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Vývoj, pojetí a procesní pojem nákladů, vztah nákladů a výdajů, pojmy výnosy a příjmy, princip hospodárnosti a efektivnosti (účinnosti), účetní a ekonomické pojetí nákladů. 2.Struktura a klasifikace nákladů, druhové, účelové, kalkulační členění nákladů a význam jejich využití při kontrole a řízení nákladů. 3.Členění nákladů dle rozhodovacích procesů a jejich využití v manažerském účetnictví. 4.Členění nákladů dle vztahu ke změně objemu výkonů, využité a nevyužité fixní náklady, relativní úspora fixních nákladů, koeficient reakce (flexibility) nákladů, nákladová remanence. 5.Rozdílové a přírůstkové náklady, členění výnosů. 6.Metody odhadu fixních a variabilních nákladů. Lineární nákladová funkce a její využití v ekonomickém řízení. 7.Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních informacích - teorie bodu zvratu, metoda Direct Costing. 8.Úloha a využití kalkulací v podmínkách tržní ekonomiky. Základní pojmy používané v teorii kalkulací. Kalkulační systém v systému ekonomického řízení podniku, vazba kalkulací na ostatní informační systémy. 9.Forma a struktura kalkulací, kalkulační vzorec s ohledem na účel využití kalkulací, obecný kalkulační vzorec, povinnost sestavování kalkulací. 10.Druhy kalkulací - klasifikace a charakteristika druhů kalkulací z hlediska jejich funkce v ekonomickém řízení. 11.Kalkulační techniky - dělením, dělením s poměrovými čísly, přirážková kalkulace. Metody kalkulace - kalkulace zakázková, kalkulace sdružených výkonů, kalkulace ve stupňové výrobě. 12.Funkce cen. Teoretické aspekty cenové tvorby, legislativní úprava cen v podmínkách české ekonomiky. 13.Metody tvorby cen orientované na náklady a jejich využití - vztah nákladových a cenových kalkulací, parametrické způsoby tvorby cen, stavebnicový způsob a jiné. 14.Tržně orientované metody tvorby cen - faktory je ovliňující. Cenová politika firmy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner