154-0011/01 – Banking ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Roman Zedníček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
ZED30 Ing. Roman Zedníček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Taught only in czech.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Banky a bankovní systémy - finan?ní zprost?edkování, - transformace pen?z, - transak?ní náklady, - bankovní systémy 2. Obchodní bankovnictví - legislativa, - emise bezhot. pen?z, - bilance OB, - podrozvahové položky, - kapitál OB 3. Centrální bankovnictví - Defini?ní znaky CB, - zásady ?innosti CB, - hlavní funkce CB, - cíle CB 4. Bankovní regulace a dohled - regulace a dohled bank a monetární politika, - kritéria autorizace a regula?ní povinnosti 5. Charakteristika a systematizace bankovních produkt? (obchod?) - podstata a vlastnosti bankovních produkt?, - systematizace, - ceny, - zajišt?ní, - alternativní formy 6. Depozitní bankovní produkty - podstata pasivních bankovních obchod?, - charakteristika, - úro?ení, - pojišt?ní deposit 7. Bankovní investi?ní obchody - emisní obchody, - obchody s cennými papíry, - depotní obchody, - asset management, - mergers and acquisition 8. Bankovní úv?rové produkty - struktura a ?len?ní úv?rových produkt?, - úro?ení a splácení úv?r?, - typy úv?r? 9. Zajišt?ní úv?r? - druhy zajišt?ní, - ru?ení, - bankovní záruka, - depotní sm?nka, - cese pohledávky 10. Alternativní bankovní formy financování - faktoring, - forfaiting, - leasing, - projektové financování, - rizikový kapitál 11. Organizace a nástroje platebního styku - struktura PS, - clearing, - nostro a loro ú?ty, - bankovní transakce, - dokumentární instrumenty 12. Základy bankovního managementu - charakteristika a p?í?iny úv?rového rizika, - ?ízení úv?r. portfolia, - úrokové a kursové riziko 13. Principy ?ízení aktiv a pasiv - durace, - GAP analýza, - likviditní riziko, - kapitálové riziko 14. Faktory a trendy sou?asného vývoje sv?tových bankovních trh? - globalizace, - sekuritizace, - desintermediace, - institucionalizace, - restrukturalizace, - konsolidace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner