154-0017/04 – Insurance System (.)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
HLA104 Ing. Petr Hladný, Ph.D.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Insurance is a major tool of risk management and plays an important role in the economic, social and political life anywhere. Therefore, the aim of the subject is to get students acquianted with main areas of functioning of the whole system of insurance, operations of insurance companies, insurance products available in the market and their classification, etc.

Compulsory literature:

Briys, E: Insurance: From Underwiting to Derivatives. John Wiley & Sons, New York 2001. Outreville, J.F.: Theory and Practice of Insurance. Kluwer Academic Publishers, Norwell 1998. Rejda, G.E.: Principles of Risk Management and Insurance. Pearson Addison Wesley, New York 2002.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do pojišťovnictví. Historie a dějiny pojišťovnictví - základní etapy vývoje pojišťovnictví v celosvětovém měřítku, vznik pojištění na našem území, vzájemnostní charakter pojištění, liberální přístup v pojištění, pojištění s uplatněním státních zásahů, nástroje regulace. 2. Zákon o pojišťovnictví - vznik a založení pojišťovny (zajišťovny), základní kapitál, rezervní fondy, pojistný matematik, státní dozor, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví. 3. Riziko, analýza rizika, pojištění rizik, pojistná strategie firmy - klasifikace rizika, hodnocení rizika, morální riziko, risk management, pojistitelnost rizik, kriteria pojistitelnosti rizik, pojistný vztah. 4. Pojistný trh jako segment fin. trhu, pojistný trh v České republice a Evropě - finanční trh, pojistný trh, segmentace pojistného trhu, faktory ovlivňující pojistný trh. 5. Regulace pojistného trhu, dozor v pojišťovnictví, transformace pojišťovnictví v České republice - státní dozor v pojišťovnictví, cíle a obsah činnosti státního dozoru, proces transformace v pojišťovnictví, specifika transformace v České republice. 6. Zajišťovny, problematika zajištění - zajištění, soupojištění, fakultativní a obligatorní zajištění, fronting, pooly. 7. Věcný a investiční pojistný trh v České republice - finanční toky v pojišťovně, řízení aktiv a pasiv pojišťovny, věcný pojistný trh, investiční pojistný trh. 8. Hospodaření pojišťoven - bilance pojišťovny, technické rezervy, vyrovnávací rezerva, finanční umístění. 9. Pojistná smlouva - návrh pojistné smlouvy, pojistka, druhopis pojistky, všeobecné pojistné podmínky. 10. Klasifikace pojištění, základní typy pojištění - odvětvové členění pojištění, životní pojištění, neživotní pojištění, pojištění osob, majetku, odpovědnosti, pojištění na novou, časovou, modifikovanou, jinou hodnotu, podpojištění. 11. Pojištění majetku, neživotní pojištění - živelní rizika, šomážní rizika, strojní rizika, plodinová rizika, rizika chovu hospodářských zvířat. 12. Životní pojištění, kapitálové pojištění, investiční životní pojištění - podstata a role ŽP v ekonomice, pojištění smrti, pojištění dožití, riziková a rezervotvorná složka pojištění,kolektivní životní pojištění, daňové výhody. 13. Penzijní připojištění se státním příspěvkem - penzijní fond, depozitář fondu, základní typy výplat, penze, odstupné, jednorázové vyrovnání, starobní penze, výsluhová penze, invalidní penze, pozůstalostní penze. 14. Pojištění odpovědnosti - hraniční pojištění, garanční fond, provozovatel vozidla, motorové vozidlo, Kancelář pojistitelů, vznik a zánik pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner