154-0019/01 – Monetary Theory and Policy ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on present areas of monetary economy and monetary policy. It presents and compare money demand and supply theories including their implications for different monetary policies, explains money influence and monetary processes on price level, inflation, product and other macroeconomical parameters including expectations creation.

Compulsory literature:

1.MISHKIN, F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, London, Scott, Foresman, 1992 2. FRAIT, J., ZEDNÍČEK, R. a kol. Makroekonomie. Ostrava, EkF VŠB-TU 1996. 3. KOTLÁN, V. a kol. Monetární politika. Ostrava, EkF VŠB-TU 1999. 4. KULHÁNEK, L. Peněžní teorie a politika. Karviná, OPF SU 2001. 5. REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha, Management Press 1999. (Kap. 4- 5, 11-12, 17-19). 6. REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press 1997. (Kap. 1-2, 9-16).

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Peníze a úvěr v ekonomice Význam peněz a úvěru v tržní ekonomice Množství peněz v oběhu, měnové agregáty a měnová báze Měnový přehled, bilance centrální banky 2. Teorie poptávky po penězích Keynesova teorie poptávky po penězích Baumolova a Tobinova teorie poptávky po penězích Friedmanova teorie poptávky po penězích Empirické výzkumy poptávky po penězích 3. Nabídka peněz Formy soudobých peněz a subjekty nabídky peněz Multiplikace depozit a peněžní multiplikátor Model nabídky peněz 4. Úrokové sazby Finanční trhy a utváření úrokových sazeb Teorie úrokových sazeb a časová struktura úrokových sazeb Inflace a úrokové sazby 5. Centrální banka Vývoj centrálního bankovnictví Funkce centrální banky, centrální banka a monetární politika Samostatnost centrálních bank 6. Transmise monetárních impulsů Monetární impulsy a monetární veličiny Systematika koncepcí transmise monetárních impulsů Úvěrově teoretický a kapitálově teoretický přístup 7. Strategie monetární politiky Proces měnové politiky, ekonomická teorie a monetární politika Cíle, kritéria a indikátory monetární politiky Nástroje monetární politiky 8. Transmisní mechanismy monetární politiky Systematika transmisních mechanismů monetární politiky Měnový, úvěrový a kursový transmisní mechanismus Modifikace transmisních mechanismů měnové politiky 9. Cílování inflace a cílování peněžní zásoby Cílování zprostředkujícího kritéria a konečného cíle Přímé cílování inflace Kombinace cílování peněžní zásoby a cílování inflace 10. Peníze, cenová hladina a inflace Měření cenové hladiny a inflace Inflace, produkt a zam?stnanost Peníze, inflace a monetární politika v modelu AS-AD 11. Inflační očekávání a účinnost monetární politiky v modelu IS-LM Účinnost monetární a fiskální politiky v modelu IS-LM Úroková elasticita poptávky po penězích a monetární politika Model IS-LM a inflační očekávání 12. Monetární politika v otevřené ekonomice Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky Kursový režim, devizové rezervy a platební bilance Účinnost monetární politiky v modelu IS-LM-BP 13. Monetární politika vybraných centrálních bank ČNB a změny měnové politiky v ČR Eurosystém a měnová politika ECB Soudobá měnová politika v USA a Británii 14. Finanční inovace a monetární politika Monetární politika a zhroucení úvěrů Hlavní projevy finančních inovací Dopady finančních inovací na účinnost monetární politiky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner