154-0021/01 – Tax System ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course is based on present tax system valid in Czech Republic and introduce the important problems of managing the firm taxes. Students are informed about particular taxes concerning different subjects (income, property and turnover). Attention is paid mainly to definitions of the tax subject, tax basis and rates, dues of taxpayers and methods of tax payment.

Compulsory literature:

Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Public finance in Theory and Practice. McGRAW- HILL Book Company, New York, 1998. Kubátová, K, Daňová teorie a politika. Eurolex Bohemia, Praha, 2000. Vančurová, A., Láchová, L. a Vítková, J.Daňový systém ČR 2004 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX 2004. Daňové zákony ve znění pozdějších platných právních předpisů vč. vyhlášek a pokynů MF

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do daňové problematiky - základní daňové pojmy, - postavení daní v ekonomice, - vývoj daní v ČR. 2. Správa daní a poplatků - zásady daňového řízení, - obecná ustanovení správy daní a poplatků, - přípravné a vyměřovací daňové řízení. 3. Správa daní a poplatků - řádné a mimořádné opravné prostředky, - placení daní, - daňové nedoplatky a jejich vymáhání. 4. Teorie daní z důchodů - vymezování osobních příjmů, - časování příjmů, - negativní důchodové daně. 5. Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci, předmět, - základ daně, - osvobození od daně, - příjmy ze závislé činnosti. 6. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z podnikání, - příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní, - nezdanitelné části základu daně, - sazba daně. 7. Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, předmět daně, - základ daně, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 8. Teorie spotřebních daní - daň z obratu, - daň z přidané hodnoty, - spotřební daně. 9. Daň z přidané hodnoty - subjekty daně, předmět daně, - místo placení, - vznik daňové povinnosti. 10. Daň z přidané hodnoty - základ daně, - sazby a výpočet daně, - odpočet daně. 11. Daň z přidané hodnoty - uplatňování daně při dovozu, - uplatňování daně při vývozu, - daně ve vybraných činnostech. 12. Spotřební daně - daň z uhlovodíkových paliv, - daň z lihu a lihovin, - daň z piva, z vína, - daň z tabákových výrobků. 13. Daň z nemovitostí - daň ze staveb, - daň z pozemků. 14. Majetkové daně - daň silniční, - daň dědická, - daň darovací, - daň z převodu nemovitostí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner