154-0021/02 – Tax System ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Subject version guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
SAF027 Ing. Břetislav Šafarčík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course is based on present tax system valid in Czech Republic and introduce the important problems of managing the firm taxes. Students are informed about particular taxes concerning different subjects (income, property and turnover). Attention is paid mainly to definitions of the tax subject, tax basis and rates, dues of taxpayers and methods of tax payment.

Compulsory literature:

Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. Public finance in Theory and Practice. McGRAW- HILL Book Company, New York, 1998. Kubátová, K, Daňová teorie a politika. Eurolex Bohemia, Praha, 2000. Vančurová, A., Láchová, L. a Vítková, J.Daňový systém ČR 2004 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX 2004. Daňové zákony ve znění pozdějších platných právních předpisů vč. vyhlášek a pokynů MF

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Správa daní a poplatků - zásady daňového řízení, - obecná ustanovení správy daní a poplatků. 2. Správa daní a poplatků - přípravné a vyměřovací daňové řízení, - řádné a mimořádné opravné prostředky. 3. Správa daní a poplatků - placení daní, - daňové nedoplatky a jejich vymáhání. 4. Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci, - předmět daně, - základ daně, - osvobození od daně, - příjmy ze závislé činnosti. 5. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, - příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní, - nezdanitelné části základu daně, - sazba daně. 6. Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, - předmět daně, - základ daně, - společná ustanovení - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 7. Daň silniční - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - sleva na dani, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 8. Daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 9. Daň z přidané hodnoty - vymezení základních pojmů, - předmět daně, - daňové subjekty. 10.Daň z přidané hodnoty - místo plnění, - uskutečnění zdanitelného plnění, - daňové doklady. 11.Daň z přidané hodnoty - základ daně, - sazby daně, - výpočet daně. 12.Daň z přidané hodnoty - nárok na odpočet daně, - podmínky uplatnění nároku na odpočet daně, - uplatnění odpočtu daně, - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně. 13.Daň z přidané hodnoty - dodání zboží do jiného členského státu, - pořízení zboží z jiného členského státu, - zasílání zboží, - dovoz a vývoz – podstata zdanění. 14.Spotřební daně - daň z uhlovodíkových paliv, - daň z lihu a lihovin, - daň z piva, z vína, - daň z tabákových výrobků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner