154-0023/01 – Financial Models ( )

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits6
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course aims at improvement of students’ ability to formulate, solve and subsequently interpret and evaluate real financial and banking issues by means of both, basic and advance approaches of mathematical modeling by means of software tools, mainly on MS Excel basis.

Teaching methods

Summary

The objective of the course is to teach students to formulate, solve and interpret practical tasks in the field of finance and banking by means of simple and complex instruments of mathematical modelling with the support of software equipment.

Compulsory literature:

ZMEŠKAL, Z., DLUHOŠOVÁ, D., TICHÝ, T.: Financial models, VŠB-TU Ostrava, 2004. Benningas, S.: Financial Modelling. MIT Press 1998 Elton, E. J.- Gruber, M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. New York, Wiley 1987

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
154-0040 . Financial Decision-Making under Risk Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy 2. Stochastické optimalizační modely - náhoda v účelové funkci (Value at Risk, střední hodnota funkce užitku, stochastická dominance) - náhoda v koeficientech omezujících podmínek 3. Optimalizace skladby investičních projektů Kvantifikace charakteristik portfolia - střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kovariance 4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv - Markowitzův model - Tobinův model 5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv - Blackův model - komplexní model 6. Modely oceňování kapitálových aktiv - model CAPM - jednoduchý indexní model - ekonometrický odhad parametrů modelu včetně testu (t test, F test) - ekonometrická verifikace (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita) 7. Modely oceňování kapitálových aktiv - Arbitážní modely - faktorová portfolia a jejich využití při imunizaci a hedgingu 8. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací - parametry obligací (současná hodnota, výnos do splatnosti, durace, konvexita, disperze) - odhad výnosových křivek - dedikované portfolio 9. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací - swapové portfolio - imunizované portfolio 10. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích 11. Forecasting finančních dat - ARIMA model - ARCH model - GARCH model Metody technické analýzy a jejich aplikace - formace, indikátory, grafy, trendy 12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (binomický model) - hedgingová strategie - replikační strategie 13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (Black-Scholesův model) - spojité náhodné procesy (náhodná procházka, specifický Wienerův proces, aritmetický a geometrický Braunův pohyb) - předpoklady BS modelu - odvození a formulace v BS modelu - odhad vstupních parametrů 14. Delta hedging pomocí opcí - kategorizace hedgingových strategií - parametry citlivosti opcí (delta, gama, vega, ró, théta) - optimalizace portfolia opcí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner