154-0039/01 – Corporate Financial Management ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
SZW54 Ing. Tadeusz Szweda
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on key areas of financial management of a firm, primarily on firm’s financial situation evaluation, financial plan creation, long-term financing from theoretical and practical point of view. Attention is more focused on optimal capital structure including cost of capital, growth strategy, capital budgeting, investment decision-making, dividend theory and dividend policy, methods and fundamentals for firm valuation.

Compulsory literature:

BREALEY,R.A.-MYERS,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha. Victoria publishing 2000 GRUNWALD,R.-HOLEČKOVÁ,J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha. VŠE 2000 KISLINGEROVÁ,E.: Oceňování podniku. Praha. C.H.Beck 2001 LEVY-SARNAT: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha. Grada 1999 MAŘÍK,M.: Určování hodnoty firem. Praha. Ekopress 1998 MAŘÍK,M.-MAŘÍKOVÁ,P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha. Ekopress 2001 VALACH,J. a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha. Ekopress 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata a metodologie hodnocení finanční výkonnosti firmy - metodologie finanční analýzy, - soustavy poměrových ukazatelů, - Du Pontův systém analýzy. 2. Hodnocení finančního rizika - finanční a operační páka, - zlatá bilanční pravidla, - ukazatel EVA pro hodnocení finanční výkonnosti. 3. Syntetické modely hodnocení finančního zdraví firem - přednosti a nedostatky komplexních charakteristik, - Altmanovo Z skóre, - bonitní a bankrotní modely. 4. Řízení struktury financování podniku - vliv finanční páky na skladbu zdrojů financování, - optimalizace finanční struktury podniku, - náklady kapitálu, - teorie optimalizace kapitálové struktury (MM model). 5. Řízení růstu firmy - předpoklady růstu firmy za daných podmínek, - trvalý růst firmy a jeho předpoklady, - růst firmy s ohledem na měnící se strukturu zdrojů financování. 6. Finanční prognózování - předpoklady a faktory ovlivňující tvorbu finančního plánu firmy, - postup tvorby finančního plánu firmy. 7. Kapitálové rozpočetnictví - fáze kapitálového plánování, - kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investice. 8. Investiční rozhodování - vliv času na propočet investičních variant, - metody hodnocení investičních variant v podmínkách určitosti. 9.-10. Financování investic firmy - dluhové financování, - financování z vlastních zdrojů, - leasing, faktoring, forfaiting. 11. Dividendová teorie a politika firmy - druhy dividendové politiky, - charakteristika dividendové politiky v ČR, - způsoby zdanění dividend. 12. Teorie oceňování firmy - teoretické základy oceňování, - charakteristika jednotlivých škol a přístupů. 13. Oceňování podniku na bázi substanční hodnoty - majetkové ocenění. - zjišťování substanční hodnoty, - oceňování jednotlivých položek aktiv a pasiv. 14. Metody oceňování založené na ocenění výnosů - výnosové metody oceňování, - metody tržního srovnání, - oceňování synergií.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner