154-0040/02 – Financial Decision-Making under Risk (.)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

There are basic topics, approaches and concepts applied in this subject from the area of financial decision-making with aspects of risk and contingency. The aim of the subject is provide information and knowledge how to solve selected problems the way, they would be able to apply fundamental decision approaches modern finance under risk.

Compulsory literature:

1. Brealey, R.A., Myers, S.C., Marcus, A.J.: Fundamentals of Corporate Finance. McGraw Hill, N.Y. 1997 2. Copeland, T. E. - Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Finance. Addison - Wesley, Reading 1998 3. Levy, H.- Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions. Prentice Hall 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Metody tvorby a hodnocení finančních plánů firmy 2. Kritéria finančního rozhodování za rizika - axiomy kritéria střední hodnoty funkce užitku, - kritéria safety first (value at risk, minimalizace střední hodnoty ztráty) - stochastická dominance 3. Makrowitzův model - předpoklady a formulace - přípustná množina, efektivní množina, optimální řešení - typy užitkových funkcí, indiferenční křivky 4. Modely CAPM, APT - předpoklady a formulace - model CML - model SML - separační teorém - vztah CML a SML 5. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů - forward, FRA - futures - swapy 6. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging - základní parametry (vnitřní hodnota, realizační cena, podkladové aktivy, opční prémie, zisk) - put opce, call opce, americká opce, evropská opce 7. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy 8. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika - předpoklady modelu dle Miller - Modigliani - předpoklady empirického modelu 9. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika - metoda jistotních ekvivalentů - metoda upraveného nákladu kapitálu 10. Dividendové teorie a politiky - předpoklady teorií - systémy zdanění dividend 11. Metody oceňování podniku za rizika - komparativní metody - metody diskontovaných peněžních toků - majetkové metody - aplikace opční metodologie při oceňování 12. Akviziční postupy - členění odvětvové a právní - nepřátelské taktiky převzetí 13. Cash management nadnárodní firmy (teorie odhadů kurzů) - partita úrokových sazeb - teorie očekávání - parita kupní síly - Fisherovy efekty 14. Cash management nadnárodní firmy - strategie netting - strategie matching - strategie pooling - strategie pricing - hodnocení investičních projektů)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner