154-0041/02 – Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu ()

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRU40 Ing. Jarmila Mruzková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii nákladů a její aplikaci v ekonomickém řízení s dů razem na problematiku krátkodobých rozhodovacích technik založených na využití účetních informací, problematiku alokace nákladů, metod tvorby a možností využití kalkulací nákladů výkonů. Důraz je kladen na problematiku stanovení ceny, na jednotlivé metody tvorby cen orientované na náklady a tržně orientované metody tvorby cen, obecné zásady tvorby regulovaných cen a cenovou strategii firmy při respektování platné legislativní úpravy cenové oblasti v České republice.

Povinná literatura:

1. Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Ratmanová, I.: Teorie nákladů a kalkulace. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997 2. Dluhošová, D.- Količ, P.- Mruzková, J.: Studijní texty, části: Teorie nákladů, Analýza bodu zvratu, Kalkulace, Rozpočet nákladů a výnosů, Ceny. Elekronické dokumenty,formát *.pdf, přístupné v IIS, VÝUKA / ST.MATERIÁLY / 154041 / Studijní texty. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006. 3. Dluhošová, D.- Mruzková, J. - Ratmanová, I.: Sbírka příkladů, části: Teorie nákladů, Analýza bodu zvratu, Kalkulace. Elekronické dokumenty, formát *.pdf, přístupné v IIS, VÝUKA / ST. MATERIÁLY / 154 041 / Pomůcky pro cvičení. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006. 4. Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, Praha 1997 5. Král, B.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2002. 6. Král, B.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2006. 7. Janout, J.:Náklady a hospodárnost podniku, SNTL, Praha 1989 8. Hradecký, M. - Král,B.: Řízení režijních nákladů. Prospektrum, Praha 1995 9. Macík, K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu. Montanex, Ostrava 1999 10.Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady. Montanex, Ostrava 1994 11.Vysušil, J.: Optimální cena - odraz správné kalkulace. Profess, Praha 1994 12.Kasan, J. - Fibírová, J.: Ceny a cenová politika, Aleko, Praha 1992 13.Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 14.Lukoszová, X.: Cenová politika firmy, VŠB - TU Ostrava, Edice Wim 98 15.Odborné časopisy - Účetnictví, Cenové zpravodajství

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj, pojetí a procesní pojem nákladů, vztah nákladů a výdajů, pojmy výnosy a příjmy, princip hospodárnosti a efektivnosti (účinnosti), veličiny, vyjadřující úroveň nákladů. Výkony, klasifikace výkonů a výrob pro potřeby úloh ekonomického řízení. 2. Struktura a klasifikace nákladů, druhové, účelové, kalkulační členění nákladů a význam jejich využití při kontrole a řízení nákladů. Ekonomická struktura podniku. Klasifikace středisek pro potřeby evidence nákladů. 3. Členění nákladů dle rozhodovacích procesů a jejich využití v manažerském účetnictví. 4. Členění nákladů dle vztahu ke změně objemu výkonů, využité a nevyužité fixní náklady, relativní úspora fixních nákladů, koeficient reakce (flexibility) nákladů, nákladová remanence, rozdílové a přírůstkové náklady. Členění výnosů podle daných kritérií. 5. Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních informacích - analýza bodu zvratu v homogenní a heterogenní výrobě, metoda Direct Costing, předpoklady jejich aplikace, možnosti využití v cenotvorbě. 6. Rozpočtování nákladů a výnosů. Krátkodobý rozpočet firmy a jeho úloha. Struktura rozpočtu. Rozpočet režijních nákladů, metody jeho tvorby a jeho úloha. Vazba rozpočtu a kalkulací. 7. Úloha a využití kalkulací v podmínkách tržní ekonomiky. Základní pojmy používané v teorii kalkulací. Kalkulační systém v systému ekonomického řízení podniku, vazba kalkulací na ostatní informační systémy. 8. Forma a struktura kalkulací, kalkulační vzorec s ohledem na účel využití kalkulací, obecný kalkulační vzorec, povinnost sestavování kalkulací. 9. Klasifikace a charakteristika druhů kalkulací z hlediska času sestavení a jejich funkce v ekonomickém řízení, specifika cenových kalkulací, kalkulace vnitropodnikových cen. 10. Kalkulační techniky sloužící pro vytvoření kalkulací, klasifikace a charakteristika kalkulací z hlediska charakteru výrobního procesu. 11. Teorie cen. Řízení cen v podmínkách tržní ekonomiky v ČR. Legislativní úprava cen, výklad zákona o cenách, vč. předpisů souvisejících. 12. Metody tvorby cen orientované na náklady a jejich využití, vztah nákladových a cenových kalkulací. 13. Tržně orientované metody tvorby cen.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku