154-0041/02 – Cost and Costing for Price Formation ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MRU40 Ing. Jarmila Mruzková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course focuses on the cost theory and its aplication in economic management system, inlcuding the issues of short-run decision-making techniques based on account statements, cost allocation, methods of building up and application of costs calculations and the relationships to controlling and profit area. The course also focuses on price determination, particular methods and firm strategies, respecting the legal codes of htis area.

Compulsory literature:

Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Ratmanová, I.: Teorie nákladů a kalkulace. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997 Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Pěnčík, P.- Ratmanová, I.: Náklady a kalkulace - sbírka úloh k základnímu kurzu NKC. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1998 Král, B.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2002. Janout, J.:Náklady a hospodárnost podniku, SNTL, Praha 1989 Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady. Montanex, Ostrava 1994 Vysušil, J.: Optimální cena - odraz správné kalkulace. Profess, Praha 1994 Odborné časopisy - Účetnictví, Cenové zpravodajství

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj, pojetí a procesní pojem nákladů, vztah nákladů a výdajů, pojmy výnosy a příjmy, princip hospodárnosti a efektivnosti (účinnosti), veličiny, vyjadřující úroveň nákladů. Výkony, klasifikace výkonů a výrob pro potřeby úloh ekonomického řízení. 2. Struktura a klasifikace nákladů, druhové, účelové, kalkulační členění nákladů a význam jejich využití při kontrole a řízení nákladů. Ekonomická struktura podniku. Klasifikace středisek pro potřeby evidence nákladů. 3. Členění nákladů dle rozhodovacích procesů a jejich využití v manažerském účetnictví. 4. Členění nákladů dle vztahu ke změně objemu výkonů, využité a nevyužité fixní náklady, relativní úspora fixních nákladů, koeficient reakce (flexibility) nákladů, nákladová remanence, rozdílové a přírůstkové náklady. Členění výnosů podle daných kritérií. 5. Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních informacích - analýza bodu zvratu v homogenní a heterogenní výrobě, metoda Direct Costing, předpoklady jejich aplikace, možnosti využití v cenotvorbě. 6. Rozpočtování nákladů a výnosů. Krátkodobý rozpočet firmy a jeho úloha. Struktura rozpočtu. Rozpočet režijních nákladů, metody jeho tvorby a jeho úloha. Vazba rozpočtu a kalkulací. 7. Úloha a využití kalkulací v podmínkách tržní ekonomiky. Základní pojmy používané v teorii kalkulací. Kalkulační systém v systému ekonomického řízení podniku, vazba kalkulací na ostatní informační systémy. 8. Forma a struktura kalkulací, kalkulační vzorec s ohledem na účel využití kalkulací, obecný kalkulační vzorec, povinnost sestavování kalkulací. 9. Klasifikace a charakteristika druhů kalkulací z hlediska času sestavení a jejich funkce v ekonomickém řízení, specifika cenových kalkulací, kalkulace vnitropodnikových cen. 10. Kalkulační techniky sloužící pro vytvoření kalkulací, klasifikace a charakteristika kalkulací z hlediska charakteru výrobního procesu. 11. Teorie cen. Řízení cen v podmínkách tržní ekonomiky v ČR. Legislativní úprava cen, výklad zákona o cenách, vč. předpisů souvisejících. 12. Metody tvorby cen orientované na náklady a jejich využití, vztah nákladových a cenových kalkulací. 13. Tržně orientované metody tvorby cen.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner