154-0044/01 – Bankovnictví a jeho regulace ()

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZED30 Ing. Roman Zedníček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je detailní seznámení studentů s vybranou problematikou z oblasti obchodního a centrálního bankovnictví, s akcentem na analýzu systému regulace a dohledu bank. Předmět se proto podrobně zabývá postavením, funkcemi a cíli centrální banky, komparacemi systémů bankovní regulace, analýzou trendů současného vývoje světových bankovních trhů, pozornost je však také věnována standardním tématům z oblasti bankovního managementu.

Povinná literatura:

Dvořák, P.: Bankovnictví. Skripta VŠE, Praha 1997 Lér, L.: Regulace činnosti bank. Bankovní institut, Praha 1997 Marvanová, M., Houda, M. a kol.: Platební styk. ECON 1995 Mervart, J. České banky v kontextu světového vývoje, Lidové noviny, Praha 1998 Mishikin, F.S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. Ekonomia, Praha 1991 Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů. Ekopress, Praha 1999 Polouček, S. České bankovnictví ne přelomu tisíciletí, Ethics Ostrava 1999 Price Waterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika. Management Press 1994 Price Waterhouse: Základy bankovnictví. Management Press 1996 Price Waterhouse: Zásady řízení úvěrů. Management Press 1999 Revenda, Z., Mandel, M. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 1996 Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled. Skripta VŠE, Praha 1995 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 1999 Rose, P.: Commercial Bank Management. Second Edition. Irwing, Boston 1993 Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing 1994 Sekerka, B. Banky a bankovní produkty. Profess Consulting, Praha 1997 Sinkey, J.F.: Commercial Bank financial Management. MacMillan, New York 1992 Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách (246/92, 292/93, 156/94, 83/95, 61/96, 306/97, 16/98, 127/98, 165/98 Sb.) Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Banky a bankovní systémy - finanční zprostředkování - klasifikace a funkce finančních institucí - transformace peněz a kapitálu - charakteristika a struktura bankovních systémů 2. Centrální bankovnictví - definiční znaky CB - funkce a cíle centrální banky CB - legislativní rámec CB v ČR 3. Bankovní regulace a dohled - regulace a dohled bank a monetární politika - důvody realizace BraD - cíle bankovní regulace - asymetrické informace - morální hazard - adversní selekce 4. Základní regulační povinnosti bank - kritéria autorizace a základní regulační povinnosti bank - přiměřenost kapitálu - přiměřenost likvidity - úvěrová angažovanost - devizová pozice - klasifikace pohledávek z úvěrů 5. Regulace a dohled bankovních holdingových společností - principy regulace a dohledu v mezinárodní sféře - bankovní holdingové společnosti (BHC) - specifická rizika regulace BHC - konsolidovaný dohled - riziko zpoždění nezbytných kroků k nápravě - riziko tlaku na plné využití služeb BHC - riziko dvojího pohonu, riziko střetu zájmů 6. Komparace systémů bankovní regulace a dohledu v zahraničí - Basilejský výbor pro bankovní dohled - Bankovní poradní výbor - BRaD na nepovinné bázi - CB a bankovní systémy v EU - Fed - BRaD v USA - free banking. 7. Charakteristika a funkce obchodních bank - legislativní rámec OB - funkce OB - emise bezhotovostních peněz - bilance OB - podrozvahové položky - kapitál obchodní banky 8. Charakteristika a systematizace bankovních produktů (obchodů) - podstata - vlastnosti a druhy BP - cena BP - systematizace BP - mezinárodní bankovní finančně úvěrové produkty 9. Základy bankovního managementu - principy řízení A a P - cíle bankovního managementu - řízení úvěrového portfolia - sekuritizace pohledávek - úrokové riziko - finanční deriváty - řízení likvidity OB - kapitálové riziko - řízení mimobilančních obchodů banky 10. Faktory a trendy současného vývoje světových bankovních trhů - globalizace a internacionalizace finančních trhů - sekuritizace - desintermediace - institucionalizace finančních trhů - akvizice a fúze bank - inovace a restrukturalizace bank - konsolidace bankovních systémů 11. Bankovní finančně úvěrové produkty - charakteristika aktivních bankovních obchodů - typy úroků - úvěrové riziko - struktura bankovních úvěrových produktů - druhy úvěrového zajištění - bankovní záruka - cese pohledávek 12. Bankovní produkty finančního investování - podstata pasivních bankovních produktů - charakteristika a rozdělení bankovních vkladových produktů - způsoby úročení - cash management - pojištění depozit - depozitní politika OB - emisní obchody - depotní obchody - asset management 13. Bankovní produkty platebního styku - organizace a nástroje PS - tuzemský a zahraniční PS - platební podmínky a dokumenty - hotovostní a bezhotovostní PS - dokumentární instrumenty 14. Alternativní bankovní formy financování - faktoring - forfaiting - leasing - podílové financování - projektové financování - rizikový kapitál - franchezing

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku