154-0044/01 – Banking and Banking Regulation ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZED30 Ing. Roman Zedníček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to provide detailed information on selected areas of central and commercial banking with attention paid to system regulation analysis. The subject concentrates on position and aim of central bank, bank regulation systems comparison and trend analysis of present world banking markets evolution and bank management.

Compulsory literature:

Dvořák, P.: Bankovnictví. Skripta VŠE, Praha 1997 Mervart, J. České banky v kontextu světového vývoje, Lidové noviny, Praha 1998 Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů. Ekopress, Praha 1999 Polouček, S. České bankovnictví ne přelomu tisíciletí, Ethics Ostrava 1999 Revenda, Z., Mandel, M. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 1996 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 1999 Sekerka, B. Banky a bankovní produkty. Profess Consulting, Praha 1997 Sinkey, J.F.: Commercial Bank financial Management. MacMillan, New York 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Banky a bankovní systémy - finanční zprostředkování - klasifikace a funkce finančních institucí - transformace peněz a kapitálu - charakteristika a struktura bankovních systémů 2. Centrální bankovnictví - definiční znaky CB - funkce a cíle centrální banky CB - legislativní rámec CB v ČR 3. Bankovní regulace a dohled - regulace a dohled bank a monetární politika - důvody realizace BraD - cíle bankovní regulace - asymetrické informace - morální hazard - adversní selekce 4. Základní regulační povinnosti bank - kritéria autorizace a základní regulační povinnosti bank - přiměřenost kapitálu - přiměřenost likvidity - úvěrová angažovanost - devizová pozice - klasifikace pohledávek z úvěrů 5. Regulace a dohled bankovních holdingových společností - principy regulace a dohledu v mezinárodní sféře - bankovní holdingové společnosti (BHC) - specifická rizika regulace BHC - konsolidovaný dohled - riziko zpoždění nezbytných kroků k nápravě - riziko tlaku na plné využití služeb BHC - riziko dvojího pohonu, riziko střetu zájmů 6. Komparace systémů bankovní regulace a dohledu v zahraničí - Basilejský výbor pro bankovní dohled - Bankovní poradní výbor - BRaD na nepovinné bázi - CB a bankovní systémy v EU - Fed - BRaD v USA - free banking. 7. Charakteristika a funkce obchodních bank - legislativní rámec OB - funkce OB - emise bezhotovostních peněz - bilance OB - podrozvahové položky - kapitál obchodní banky 8. Charakteristika a systematizace bankovních produktů (obchodů) - podstata - vlastnosti a druhy BP - cena BP - systematizace BP - mezinárodní bankovní finančně úvěrové produkty 9. Základy bankovního managementu - principy řízení A a P - cíle bankovního managementu - řízení úvěrového portfolia - sekuritizace pohledávek - úrokové riziko - finanční deriváty - řízení likvidity OB - kapitálové riziko - řízení mimobilančních obchodů banky 10. Faktory a trendy současného vývoje světových bankovních trhů - globalizace a internacionalizace finančních trhů - sekuritizace - desintermediace - institucionalizace finančních trhů - akvizice a fúze bank - inovace a restrukturalizace bank - konsolidace bankovních systémů 11. Bankovní finančně úvěrové produkty - charakteristika aktivních bankovních obchodů - typy úroků - úvěrové riziko - struktura bankovních úvěrových produktů - druhy úvěrového zajištění - bankovní záruka - cese pohledávek 12. Bankovní produkty finančního investování - podstata pasivních bankovních produktů - charakteristika a rozdělení bankovních vkladových produktů - způsoby úročení - cash management - pojištění depozit - depozitní politika OB - emisní obchody - depotní obchody - asset management 13. Bankovní produkty platebního styku - organizace a nástroje PS - tuzemský a zahraniční PS - platební podmínky a dokumenty - hotovostní a bezhotovostní PS - dokumentární instrumenty 14. Alternativní bankovní formy financování - faktoring - forfaiting - leasing - podílové financování - projektové financování - rizikový kapitál - franchezing

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner