154-0045/02 – Financial Management ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course extends the knowledge from the basic courses of Finance. It focuses mainly on the issue of strategic planning, resources of financing and financial plan, managing of working capital, preparation and evaluation of investments projects, decision-making about the long-term capital structure, firm dividend policy, and firm valuation.

Compulsory literature:

BREALEY,R.A.- MYERS,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria publishing 2000. Copeland, T. E.- Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Finance. Reading, Addision-Wesley 1988. Pike,R., Neale, B.: Corporate Finance and Investments. London, Prentice Hall, 1993 Levy, H.- Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions. Prentice Hall 1990. DAMODARAN, A.: Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investment and Corporate Finance. USA, John Wiley & Sons, Inc., 1994. 417 s. ISBN 0-471-01450- 8

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Strategie finančního řízení podniku - příprava strategie, - typy strategií finančního řízení, - mechanismus finančního řízení podniku. 2. Hodnocení finanční pozice podniku pomocí tradičních měřítek finanční výkonnosti - metodologie a skupiny ukazatelů, - Du Pontův systém analýzy, - syntetické vztahy pro hodnocení finanční pozice, - bonitní a bankrotní modely. 3. Hodnocení finanční výkonnosti pomocí ukazatele EVA 4. Řízení struktury financování podniku - podnikatelské riziko, - finanční riziko. 5. Optimalizace kapitálové struktury a náklady kapitálu - metody stanovení nákladů kapitálu, - využití v konkrétních případech. 6. Finanční plánování podniku - rysy a charakteristiky, - postup sestavení finančního plánu 7. Řízení růstu firmy - trvalý růst firmy, - vyvážený růst firmy, - růst firmy s ohledem na externí zdroje financování 8. Kapitálové rozpočetnictví - fáze kapitálového plánování - vliv času na propočet efektivnosti investic 9. Riziko v investičním rozhodování - metody odhadu a analýzy rizika, - způsoby promítání rizika v investičním rozhodování. 10. Metody hodnocení investičních variant - kritéria hodnocení a jejich stanovení, - jednotlivé postupy hodnocení (ČSH, doba úhrady, vnitřní výnosové procento) 11. Dlouhodobé financování rozvoje firmy - dluhové financování, - leasing, - faktoring, forfaiting 12. Dividendová politika firmy - dividendová teorie, - typy dividendových politik, - způsoby zdaňování dividend. 13. Oceňování firmy - teorie oceňování, - jednotlivé přístupy a školy, - význam ocenění podniků, fúze, akvizice 14. Metody oceňování - substanční metody, - výnosové metody, - kombinované.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner