154-0047/01 – Corporate Valuation ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Subject version guarantorDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject concentrates on increasing requirements of frequent changes of public limited liabilities companies to join stock companies and corporate consolidations and merger, where it is necessary to value a company as a whole. The aim to teach students with methods applied in practice and possible approaches of their applications to company valuation.

Compulsory literature:

Mařík, M. Určování hodnoty firem. Praha: Ekopress, 1998. Kislingerová, Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 1999. Higgins, R.S. Analýza pro finanční management. Praha: Grada Publishing, 1997. Bradáč, A. a Fiala, J. Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). Praha: Linde, 1999. Copeland, T. a Koller, T. a Murrin, J. Stanovení hodnoty firem. Praha:Victoria Publishing, 1991. Raffegeau, J. a Dubois, E. Finanční oceňování podniků. Praha: HZ, 1996. Blaha, Z. a Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Praha: Management Press, 1994.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teoretické základy oceňování podniku - důvody pro ocenění podniku, - tržní hodnota, - subjektivní ocenění, - objektivizovaná hodnota. 2. Základní postup při oceňování podniku - souhrnné ocenění, odhad potenciálu, - metody pro finanční ocenění podniku, - analýza makroprostředí a mikroprostředí. 3. Finanční analýza jako součást ocenění podniku - analýza finančního zdraví podniku, - úplnost a správnost vstupních údajů, - analýza základních účetních výkazů. 4. Ukazatelé finanční analýzy a jejich interpretace - ukazatele likvidity, - ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy, - ukazatele výnosnosti, - ukazatele aktivity. 5. Strategický finanční plán - tvorba podnikatelské strategie, - požadavky na strategický plán, - plánování výnosů, - plánování nákladů. 6. Podnikatelský záměr. Riziko. - proces přípravy projektu, - charakter a náplň technicko-ekonomické studie, - hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční stability projetku, - řízení podnikatelského rizika. 7. Majetkové ocenění - druhy majetkového ocenění, - zjišťování substanční hodnoty, - oceňování jednotlivých položek aktiv a pasiv. 8. Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) - obsah cash-flow pro účely oceňování, - technika propočtu a volba časového horizontu, - zjištění výsledné hodnoty podniku. 9. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů - zjištění výnosů pro ocenění, - výpočet čistého výnosu, - výpočet hodnoty podniku. 10. Ostatní výnosové metody a metody kombinované - dividendový diskontní model, - metoda kapitalizovaných nadzisků, - metoda střední hodnoty. 11. Kalkulovaná úroková míra pro účely ocenění podniku - úroková míra v rámci metody DCF, - propočet průměrných vážených nákladů kapitálu, - úroková míra pro metodu kapitalizace čistých výnosů. 12. Metody založené na analýze trhu - srovnání s podobnými podniky, - odvození od srovnatelných transakcí, - metoda tržního porovnání. 13. Oceňování synergií - přírůstky výnosů a snížení nákladů, - snížení rizika a nákladů cizího kapitálu, - souhrnné ocenění synergií. 14. Tržní ocenění konkrétního podniku - základní informace o společnosti, - analýza potenciálu a ocenění.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner