154-0047/01 – Oceňování podniků ()

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Garant verze předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na stále zvyšující se požadavek častých přeměn společností s ručením omezeným na akciové společnosti a podnikových akvizic a fúzí, kdy je nezbytné ocenit podnik jako celek. Cílem je zejména seznámit studenty s metodami, které jsou používány v praxi pro oceňování a následně s možnými přístupy jejich využívání při oceňování podniku.

Povinná literatura:

1. Mařík, M. Určování hodnoty firem. Praha: Ekopress, 1998. 2. Kislingerová, Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 1999. 3. Higgins, R.S. Analýza pro finanční management. Praha: Grada Publishing, 1997. 4. Bradáč, A. a Fiala, J. Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). Praha: Linde, 1999. 5. Copeland, T. a Koller, T. a Murrin, J. Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1991. 6. GrÄ‚Ä˝nwald, R. a Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Skriptum. Praha: VŠE Praha, 1994. 7. Raffegeau, J. a Dubois, E. Finanční oceňování podniků. Praha: HZ, 1996. 8. Blaha, Z. a Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Praha: Management Press, 1994.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy oceňování podniku - důvody pro ocenění podniku, - tržní hodnota, - subjektivní ocenění, - objektivizovaná hodnota. 2. Základní postup při oceňování podniku - souhrnné ocenění, odhad potenciálu, - metody pro finanční ocenění podniku, - analýza makroprostředí a mikroprostředí. 3. Finanční analýza jako součást ocenění podniku - analýza finančního zdraví podniku, - úplnost a správnost vstupních údajů, - analýza základních účetních výkazů. 4. Ukazatelé finanční analýzy a jejich interpretace - ukazatele likvidity, - ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy, - ukazatele výnosnosti, - ukazatele aktivity. 5. Strategický finanční plán - tvorba podnikatelské strategie, - požadavky na strategický plán, - plánování výnosů, - plánování nákladů. 6. Podnikatelský záměr. Riziko. - proces přípravy projektu, - charakter a náplň technicko-ekonomické studie, - hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční stability projetku, - řízení podnikatelského rizika. 7. Majetkové ocenění - druhy majetkového ocenění, - zjišťování substanční hodnoty, - oceňování jednotlivých položek aktiv a pasiv. 8. Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) - obsah cash-flow pro účely oceňování, - technika propočtu a volba časového horizontu, - zjištění výsledné hodnoty podniku. 9. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů - zjištění výnosů pro ocenění, - výpočet čistého výnosu, - výpočet hodnoty podniku. 10. Ostatní výnosové metody a metody kombinované - dividendový diskontní model, - metoda kapitalizovaných nadzisků, - metoda střední hodnoty. 11. Kalkulovaná úroková míra pro účely ocenění podniku - úroková míra v rámci metody DCF, - propočet průměrných vážených nákladů kapitálu, - úroková míra pro metodu kapitalizace čistých výnosů. 12. Metody založené na analýze trhu - srovnání s podobnými podniky, - odvození od srovnatelných transakcí, - metoda tržního porovnání. 13. Oceňování synergií - přírůstky výnosů a snížení nákladů, - snížení rizika a nákladů cizího kapitálu, - souhrnné ocenění synergií. 14. Tržní ocenění konkrétního podniku - základní informace o společnosti, - analýza potenciálu a ocenění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku