154-0102/01 – Short-Term Financial Management ()

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits4
Subject guarantorIng. Eva Kociánová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Eva Kociánová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC30 Ing. Eva Kociánová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Short-term financial management problems are linked with the existence of current assets, short-term liabilities, financial analysis, short-term planning and budgeting. Due to the concentration on receivables, the subject is not focused only on financial area but also on accounting and legal aspects.

Compulsory literature:

Marvanová, m., Houda, M. a kol.: Platební styk. Spektrum Brno, 1993 Kleinebeckel,H.: Řízení financí a likvidity, Model "F", Praha BABTEXT, s.r.o., 1993, ISBN 80-85816-00-8 Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha EKOPRESS, 1999 Freiberg, F.: Finanční controlling, Praha MANAGEMENT PRESS, 1996, ISBN 80- 85943-03-4 Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. Praha POLYGON, 1997, ISBN 80-85967-51-0 Brealey, R.A.-Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha VICTORIA PUBLISHING, a.s., ISBN Zákony k problematice

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Seznámení s problematikou, literatura, zopakování základních pojmů z oblasti finančního řízení. Rozhodování ve fin. managementu. 2.Účetní výkazy, vzájemná provázanost. Oběžný majetek, specifika, oceňování majetku a závazků podniku. 3.Čistý pracovní kapitál.Řízení oběžného majetku. 4.Krátkodobé řízení a financování: způsoby zjišťování budoucí potřeby krátkodobého kapitálu, přístupy k financování kapitálové potřeby, druhy krátkodobých fin. zdrojů. 5.Riziko v rámci obchodních vztahů podniků, možnosti jeho eliminace; posouzení platební schopnosti podniků. 6.Pohledávky z obchodního styku: řízení pohledávek, faktory ovlivňující objem pohledávek (obchodního úvěru); ukazatele využití pohledávek 7.Zajištění pohledávek z obchodního styku. 8.Zajištění pohledávek z obchodního styku, ekonomické a právní hledisko. 9.Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti a jejich řízení; odpis pohledávek a tvorba opravných položek - účetní a daňový pohled. 10.Postupy vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti: zápočet, postoupení pohledávek, rozhodčí řízení aj.; dopady těchto postupů na ekonomickou situaci podniku. 11.Likvidace firmy, konkurs a vyrovnání - souvislost s existencí neuhrazených pohledávek z obchodního styku. 12.Finanční plánování: přístupy k fin. plánování, aplikace fin. analýzy; zásady při tvorbě a realizaci finančního plánu. Vazba finančního plánu na ostatní části podnikového plánu. Krátkodobé finanční plánování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner