154-0300/03 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZW54 Ing. Tadeusz Szweda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, interakce. Jesenice: EKOPRESS, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. VERNIMMEN, Pierre, Pascal QUIRY, Maurizio DALLOCCHIO, Yann LE FUR a Antonio SALVI. Corporate Finance: Theory and Practice. Chichester: Wiley, 2018. ISBN 9781119424444. VOCHOZKA, Marek a kol. Finance podniku: komplexní pojetí. Praha. Grada, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.

Doporučená literatura:

BREALEY, R. A., S. C. MYERS, and F. ALLEN. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill/Education, 2019. ISBN 978-1260013900. FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK M., HÁJEK M. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1633-1. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Literatura. Podstata, historie financí a finanční systém. Podstata podnikových financí. Cíle a principy finančního řízení, hlavní oblasti finančního řízení. Typy a fáze finančního rozhodování. 2. Právní formy podnikání z finančního hlediska (získávání kapitálu, ručení za závazky, rozdělení zisku). Vliv daní a finančního trhu na podnikové finance 3. Účetní výkazy. Bilance podniku, její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku, struktura. Optimalizace finanční struktury podniku, náklady kapitálu. 4. Výkaz zisku a ztráty – význam; náklady, výnosy, výsledek hospodaření, struktura. Účetní zisk a jeho transformace na daňový základ. Rozdělení zisku v obchodních společnostech. 5. Peněžní toky podniku – význam, příjmy a výdaje podniky, jejich věcný a časový nesoulad s výnosy a náklady. Metody a formy sestavení výkazu cash-flow. Integrace účetních výkazů 6. Finanční analýza – podstata, metody FA, poměrová analýza. Čistý pracovní kapitál, jeho stanovení a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. Oblasti řízení ČPK. 7. Řízení oběžného majetku – podstata, hlediska členění OM, funkce OM. Podstata kapitálové potřeby v oblasti OM, její stanovení. Řízení zásob. 8. Řízení pohledávek – faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodního styku, zajištění pohledávek. Formy platebního styku. Řízení peněžních prostředků – motivy držby PP, metody a modely řízení PP. 9. Zdroje a formy krátkodobého financování – jejich členění. Příčiny trvalé vázanosti části oběžného majetku. Charakteristika jednotlivých forem krátkodobých zdrojů. 10. Zdroje a formy dlouhodobého financování – interní zdroje (zisk, odpisy, rezervy). 11. Zdroje a formy dlouhodobého financování – externí zdroje (akcie, obligace, bankovní úvěry, leasing). 12. Časová hodnota peněz – podstata, metody složeného úročení a jejich využití ve finančním řízení a rozhodování podniku. Riziko a jeho význam ve finančním rozhodování podniku. 13. Pojetí investic; kategorizace investičních projektů. Kapitálové plánování a investiční rozhodování. Plánování peněžních toků z investic. 14. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů (statické, dynamické)- podstata a jejich zhodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.